Till innehållet

Sveriges dataportal för ökad innovationskraft

Data är en nationell resurs för samhällets, näringslivets och den offentliga sektorns utveckling. Sveriges dataportal samordnar och tillgängliggör datamängder som tillhandahålls av offentliga och privata organisationer. Här kan du läsa om hur du synliggör dina datamängder till dataportalen.

Sveriges dataportal

Sök och utforska data på Sveriges dataportal.

Dataportal.se

Om dataportalen

Sveriges dataportal möjliggör för ett mer effektivt utbyte av information i ett digitalt ekosystem, bestående av aktörer inom den offentliga och privata sektorn och civilsamhället och akademin. På dataportalen ska potentiella användare enkelt kunna söka, hitta och förstå om data passar för de ändamål man har, både innehållsmässigt och tekniskt.

På dataportalen finns enbart informationen om datamängderna. Själva datamängderna hämtas eller efterfrågas via länkar för åtkomst hos den organisation som ansvarar för den.

Sveriges dataportal är under utveckling

Sveriges dataportal är under utveckling och vidareutvecklas löpande under 2020 med fler funktioner och mer innehåll. Sveriges dataportal förvaltas av DIGG.

Registrera data

Du har möjlighet att själv bidra med innehåll till Sveriges dataportal genom att publicera dina datamängder. De blir då sökbara för alla och därmed ökar chanserna att de används. Det är först vid användningen av data som nytta uppstår.

Det här ska publiceras till Sveriges dataportal

Dataportalen möjliggör och underlättar för användare att söka efter data som tillhandahålls för vidareutnyttjande. Det är en förutsättning för ett effektivt och transparent informationssamhälle och för att driva innovation och utveckling.

Svenska myndigheter är enligt lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (den så kallade ”PSI-lagen”) skyldiga att publicera en förteckning över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande samt tillhörande information.

Med typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande avses både det som är:

 1. Data som är helt fri att vidareutnyttja (så kallade öppna data)
 2. Data som kan vidareutnyttjas men med vissa restriktioner eller villkor som till exempel upphovsrätt, avgifter m.m.

I syfte för att underlätta för de som vill hitta och använda data bör myndigheter publicera förteckningen genom att publicera den i form av en datakatalog till Sveriges dataportal. Utgångspunkten är att det är upp till den enskilda verksamheten att definiera vilka datamängder som är relevanta att beskriva i sin datakatalog.

Att vissa typer av handlingar medtagits i en datakatalog medför inte per automatik någon skyldighet för myndigheten att tillhandahålla informationen, om det exempelvis framkommer att uppgifter i informationen omfattas av sekretess.

Även organisationer som inte omfattas av PSI-lagen kan välja att publicera en datakatalog till Sveriges dataportal.

Så här kommer du igång för att publicera data

För att Sveriges dataportal ska veta om vilka data du tillhandahåller behöver du publicera en katalog över dina data. I katalogen beskrivs dina data som datamängder. Hur en datamängd avgränsas och organiseras kommer att kunna variera mellan olika verksamheter.  En datamängd kan till exempel motsvara de data som lagras i ett visst system, data som en viss målgrupp är intresserad av, data som handlar om ett specifikt ämne eller data som förvaltas på ett enhetligt sätt.

Process för att publicera

När du har identifierat en eller flera datamängder vars beskrivningar du vill publicera till Sveriges dataportal ska du göra följande:

 1. Beskriv dina datamängder enligt den standardiserade metadataspecifikationen DCAT-AP-SE. Många använder ett externt verktyg för detta steg.
 2. Publicera katalogen på en egen stabil webbadress. Denna webbadress är er så kallade ”skördningskälla” som dataportalen automatiskt hämtar er datakatalog ifrån.
 3. Skapa en användare eller logga in på registrera.dataportal.se. Sveriges dataportal tillhandahåller verktyg för att validera, slå samman och undersöka din datakatalog innan publicering.
 4. Länka upp Sveriges dataportal till er organisations data genom att registrera, ändra och bekräfta er skördningskälla. Validera och spara. Vid behov, kontrollera att skördningen till registrera.dataportal.se fungerar.
 5. När du är klar kommer dina datamängder att dyka upp på Sveriges dataportal.

Information till utvecklare och systemleverantörer

En förutsättning för att dataportalen ska kunna hämta information om datamängder är att aktörerna upprättar och publicerar informationen enligt en gemensam och standardiserad metadataspecifikation som kallas DCAT-AP. Specifikationen är uppbyggd av olika klasser. Klasserna innehåller obligatoriska, rekommenderade och valfria fält.

För de som jobbar med att ta fram en egen DCAT-AP beskrivning erbjuder Sveriges dataportal en verktygslåda med olika typer av stöd.

 1. Specifikationen för DCAT-AP-SE och rekommendationer
 2. Tekniskt ramverk med skördningsspecifikation
 3. Tillgång till sandlåda för att testa sin metadata och hur den visas på portalen (kräver inlogg).
 4. Verktyg för slå samman två DCAT-AP filer samt konvertera från äldre versioner av DCAT-AP (kräver inlogg).