Till innehållet

Lagar och direktiv

Här kan du läsa övergripande information om öppna data-direktivet och den svenska lagen.

Det drivande EU-direktivet

Grunden för Sveriges arbete med öppna data är EU-kommissionens öppna data-direktiv. Den nuvarande versionen av direktivet  från 2019 är en uppdatering av en tidigare version som kallades PSI-direktivet. Direktivet syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig och använd till innovationer och att en ny informationsmarknad byggs upp. Andra syften handlar om ökad insyn och transparens samt ökad effektivitet inom offentlig sektor. Detta direktiv ska implementeras i nationell lagstiftning senast 17 juli 2021. 

Den svenska lagstiftningen

PSI-direktivet har införlivats i svensk rätt genom den sk PSI-lagenLagen innehåller bestämmelser om villkor för att få vidareutnyttja handlingar som finns hos myndigheter. Med vidareutnyttjande menas att handlingarna används för ett annat syfte än det ursprungliga.

Syftet med lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att göra det enklare att ta del av öppna offentliga data samt förhindra att vidareutnyttjande försvåras i onödan. Myndigheter ska bland annat publicera en förteckning över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande och de får inte ställa upp villkor som i onödan försvårar ett vidareutnyttjande. Om avgifter tas ut får de normalt inte överstiga kostnaderna för tillhandahållandet.

PSI-lagen rör framförallt villkoren för tillgängliggörande och utlämnande och påverkar alltså inte myndighetens bedömning av om någon har rätt att få ut handlingar. För tillhandahållandet gäller i stället andra bestämmelser, bl a tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, upphovsrätt och dataskyddsregler. Man kan alltså inte åberopa PSI-lagen för att få tal del av handlingar som annars inte skulle lämnats ut. 

Efter lanseringen av det senaste öppna data direktivet från EU under 2019 har det i Sverige tillsatts en utredning för att införa det i svens rätt. Detta kommer bl.a. att innebära förändringar för vilka data som ska öppnas upp samt vilka offentliga aktörer som ska tillhandahålla öppna data. Sista datum för att införa det nya direktivet i svensk rätt är 17 juli 2021.

PSI-lagen och offentlighetsprincipen

PSI-lagen påverkar inte rätten att få tillgång till allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Genom att följa andemeningen bakom PSI-lagen och direktivet och publicera data så öppet som möjligt kan man dock ofta undvika det inkommer begäran om att ta del av allmän handling tack vare att användaren hittar svaret på sin fråga ändå. Användaren får också i de flesta fall en bättre tjänst än via utlämnande av allmän handling genom att man får informationen digitalt och direkt. 

Om innehållet på sidan

Informationen på den här enskilda webbsidan har rättighetsmärkningen CC0 1.0 

Det innebär att du får kopiera, modifiera, distribuera och sprida informationen, även i kommersiellt syfte, utan att fråga om lov. Vid användning eller hänvisning till informationen ska du inte antyda godkännande eller stöd från upphovsmannen eller bekräftaren. 

För mer information, läs om licensen hos Creative Commons.

Oj, något gick fel