Utveckling som stöttar användarna

Digitalisering handlar i grunden om verksamhetsutveckling. Digitaliseringen ger effekt och nytta först när den används och är ändamålsenlig för verksamheten och användaren.

Det förutsätter att användarna är med och driver utvecklingen. DIGG ska främja att vid förvaltningsgemensam utveckling av digitala tjänster tas hänsyn till användarnas behov.

För att utveckla verksamheter som förenklar för användare måste man först ta reda på vilka behov de har. Det kan vara outtalade och mer eller mindre svårfångade behov. Som stöd i det arbetet finns flera etablerade principer, metoder och standarder.

Lär dig mer

Standarder

Den människocentrerade organisationen (ISO 27500:2016) är en internationell standard som är avsedd för beslutsfattareDen beskriver bland annat hur vilka värderingar bör genomsyra alla typer av organisationer.

Den människocentrerade organisationen - Syfte och allmänna principer (ISO 27500:2016) (sis.se)

Det finns även stöd för införandet av dessa värderingar och principer i exempelvis standarden för användarcentrerad design. 

Ergonomi vid människa-systeminteraktion - Del 210: Användarcentrerad design för interaktiva system (ISO 9241-210:2010) (sis.se)

Vägledningar

eSam har tagit fram en vägledning för behovsdriven utveckling som besvarar bland annat frågor kring varför verksamhetsutveckling ska bedrivas behovsdrivet och hur man går tillväga. Den beskriver också hur man identifierar behov över organisationsgränser.

Behovsdriven utveckling (esamverka.se)