Utveckling som stöttar användarna

Digitalisering handlar i grunden om verksamhetsutveckling. Digitaliseringen ger effekt och nytta först när den används och är ändamålsenlig för verksamheten och användaren. Det förutsätter att användarna är med och driver utvecklingen. Vi på DIGG ska främja att det vid förvaltningsgemensam utveckling av digitala tjänster tas hänsyn till användarnas behov.

För att utveckla verksamheter som förenklar för användare måste man först ta reda på vilka behov de har. Det kan vara outtalade och mer eller mindre svårfångade behov. Som stöd i det arbetet finns flera etablerade principer, metoder och standarder. 

eSam har tagit fram en vägledning för behovsdriven utveckling. Den besvarar bland annat frågor kring varför verksamhetsutveckling ska bedrivas behovsdrivet och hur man går tillväga. Den beskriver också hur man identifierar behov över organisationsgränser. 

Det finns också en internationell standard som är avsedd för beslutsfattare, Den människocentrerade organisationen (ISO 27500). Den beskriver bland annat hur vilka värderingar bör genomsyra alla typer av organisationer. Det finns även stöd för införandet av dessa värderingar och principer i exempelvis denna standard för användarcentrerad design