Tillgänglighetsredogörelse

På webbplatsen ska din organisation tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse. Redogörelsen ska bland annat innehålla en förklaring av innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt och en länk för att kommentera brister.

Tillgänglighetsredogörelsen ska vara publicerad i ett tillgängligt format och en länk ska finnas tydligt presenterad på webbplatsen alternativt finnas åtkomlig från alla sidor, exempelvis i en sidfot. Tillgänglighetsredogörelsen ska publiceras senast när kraven för webbplatsen ska vara uppfyllda.

Skapa tillgänglighetsredogörelse

Här hittar du en mall för att skapa en tillgänglighetsregörelse samt ett exempel av en fiktiv redogörelse. Vi jobbar med att ta fram en digital tjänst för att skapa en tillgänglighetsredogörelse som kommer att publiceras här inom kort.

Instruktioner för mall

 • Byt ut allt som är markerat med platshållare till information som beskriver din webbplats. Platshållarna har följande betydelse:
  • {...} obligatorisk information.
  • [...] frivillig information.
  • <...> information som ska ersättas av faktiska data.
 • För att underlätta för användarna rekommenderar vi att du listar eventuella tillgänglighetsproblem utifrån användningssituationer. På så sätt blir det enklare för till exempel en användare med nedsatt syn att veta hur just hen påverkas. Du kan utgå från följande användningssituationer:
  • Användning utan synförmåga.
  • Användning med nedsatt syn.
  • Användning med nedsatt färgseende.
  • Användning utan hörsel.
  • Användning med nedsatt hörsel.
  • Användning utan röstförmåga.
  • Användning med nedsatt finmotorik eller styrka.
  • Användning med nedsatt rörlighet.
  • Användning med känslighet för flimmer.
  • Användning med kognitiv nedsättning.
 • I redogörelsen ska det finnas en länk till digg.se för att anmäla bristande tillgänglighet. Använd följande adress för att länka till oss: digg.se/tdosanmalan.
 • Mallen är framtagen för att fungera för merparten av webbplatser. Det kan finnas specifika situationer för din webbplats som inte beskrivs i mallen, sådana situationer kan du själv komplettera med i efterhand.

Mall för tillgänglighetsredogörelse (word, 18 KB)

Tillgänglighet för {<webbplats>}

{<organisation>} står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur {<webbplats>} uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är {helt/delvis/inte} förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från {<webbplats>} på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du {meddela oss}.

[Svarstiden är normalt {<svarstid>}.]

[Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, {meddela oss} så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är {helt/delvis/inte} förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

[Problem vid {<användningssituation>}

 • {<beskrivning>} [WCAG {<kriterienummer>} ({A/AA})]}
  …]

 

 [Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den {<dag>} {<månad>} {<år>}.]

[Undantag för oskäligt betungande anpassning

{<organisation>} åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av {<webbplats>/delar av <webbplats>} enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

{<motivering till åberopande av undantag>}]

Hur vi testat webbplatsen

{Vi har gjort en självskattning (intern testning) av {<webbplats>}.
/{<extern aktör>} har gjort en oberoende granskning av {<webbplats>}
/Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.}

Senaste bedömningen gjordes den {<dag>} {<månad>} {<år>} [och är godkänd av {<instans>}].

[Granskningsmetod]

[Granskningsrapport]

[Webbplatsen publicerades den {<dag>} {<månad>} {<år>}.]

Redogörelsen uppdaterades senast den {<dagens datum (dag månad år)>}.

Tillgänglighet för testmyndigheten.se

Testmyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur testmyndigheten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från testmyndigheten.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ. [WCAG 1.1.1 (A)]

 • Animationen på startsidan saknar syntolkning och mediealternativ. [WCAG 1.2.3 (A)]

 • Animationen på startsidan saknar syntolkning. [WCAG 1.2.5 (AA)]

 • Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg. [WCAG 1.4.1 (A)]

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Syfte med inmatningsfält är inte angivet. [WCAG 1.3.5 (AA)]

 • Vissa element på sidan har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.3 (AA)]

 • Vissa element på sidan har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.11 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg. [WCAG 1.3.3 (A)]

 • Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg. [WCAG 1.4.1 (A)]

 • Vissa element på sidan har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.3 (AA)]

 • Vissa element på sidan har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.11 (AA)]

Problem vid användning utan hörsel

 • Det finns inga textalternativ för våra podcasts. [WCAG 1.1.1 (A)]

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Det finns inga textalternativ för våra podcasts. [WCAG 1.1.1 (A)]

Problem vid användning med känlighet för flimmer

 • Animationen på startsidan innehåller flimmer som kan påverka känsliga personer. [WCAG 2.3.1 (A)]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Felmeddelanden i vissa formulär indikeras bara genom röd färg. [WCAG 1.3.3 (A)]

 • Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg. [WCAG 1.4.1 (A)]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av testmyndigheten.se.

Senaste bedömningen gjordes den 3 maj 2019.

Granskningsmetod

Granskningsrapport

Webbplatsen publicerades den 1 mars 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 8 juli 2019.