Tillgänglighetsredogörelse

På webbplatsen ska din organisation tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse. Redogörelsen ska bland annat innehålla en förklaring av innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt och en länk för att kommentera brister.

Tillgänglighetsredogörelsen ska vara publicerad i ett tillgängligt format och en länk ska finnas tydligt presenterad på webbplatsen alternativt finnas åtkomlig från alla sidor, exempelvis i en sidfot. Tillgänglighetsredogörelsen ska publiceras senast när kraven för webbplatsen ska vara uppfyllda.

Skapa tillgänglighetsredogörelse

Här hittar du en mall för att skapa en tillgänglighetsregörelse samt ett exempel av en fiktiv redogörelse. Vi jobbar med att ta fram en digital tjänst för att skapa en tillgänglighetsredogörelse som kommer att publiceras här inom kort.

Instruktioner för mall

 • Byt ut allt som är markerat med platshållare till information som beskriver din webbplats. Platshållarna har följande betydelse:
  • {...} obligatorisk information.
  • [...] frivillig information.
  • <...> information som ska ersättas av faktiska data.
 • För att underlätta för användarna rekommenderar vi att du listar eventuella tillgänglighetsproblem utifrån användningssituationer. På så sätt blir det enklare för till exempel en användare med nedsatt syn att veta hur just hen påverkas. Du kan utgå från följande användningssituationer:
  • Användning utan synförmåga.
  • Användning med nedsatt syn.
  • Användning med nedsatt färgseende.
  • Användning utan hörsel.
  • Användning med nedsatt hörsel.
  • Användning utan röstförmåga.
  • Användning med nedsatt finmotorik eller styrka.
  • Användning med nedsatt rörlighet.
  • Användning med känslighet för flimmer.
  • Användning med kognitiv nedsättning.
 • Under rubriken Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet ska du ange hur väl webbplatsen uppfyller lagkraven. Helt: alla sidor utan undantag uppfyller alla lagkrav. Delvis: de allra flesta sidorna uppfyller lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns enstaka brister. Inte: det finns flera eller allvarliga brister på ett flertal sidor.
 • I redogörelsen ska det finnas en länk till digg.se för att anmäla bristande tillgänglighet. Använd följande adress för att länka till oss: digg.se/tdosanmalan.
 • Mallen är framtagen för att fungera för merparten av webbplatser. Det kan finnas specifika situationer för din webbplats som inte beskrivs i mallen, sådana situationer kan du själv komplettera med i efterhand.

Mall för tillgänglighetsredogörelse (word, 18 KB)

Mall för tillgänglighetsredogörelse på engelska (word, 18 KB)

Tillgänglighet för {<webbplats>}

{<organisation>} står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur {<webbplats>} uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

{Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.
/Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.}

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från {<webbplats>} som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du {meddela oss}.

[Svarstiden är normalt {<svarstid>}.]

[Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, {meddela oss} så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

{Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
/Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.
/Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.}

Innehåll som inte är tillgängligt

[
Bristande förenlighet med lagkraven

[Problem vid {<användningssituation>}

 • {<beskrivning av innehåll och problem>}
  …]

 

 [Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den {<dag>} {<månad>} {<år>}.]
]

[
Oskäligt betungande anpassning

{<organisation>} åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

{<beskrivning av innehåll och motivering till åberopande av undantag>}
]

[
Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

{<beskrivning av innehåll>}
]

Hur vi testat webbplatsen

{Vi har gjort en självskattning (intern testning) av {<webbplats>}.
/{<extern aktör>} har gjort en oberoende granskning av {<webbplats>}
/Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.}

Senaste bedömningen gjordes den {<dag>} {<månad>} {<år>} [och är godkänd av {<instans>}].

[Granskningsmetod]

[Granskningsrapport]

[Webbplatsen publicerades den {<dag>} {<månad>} {<år>}.]

Redogörelsen uppdaterades senast den {<dagens datum (dag månad år)>}.

Tillgänglighet för testmyndigheten.se

Testmyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur testmyndigheten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från testmyndigheten.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Ett fåtal sidor på andra språk än svenska och engelska är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel. Inom ett år byter vi publiceringssystem och räknar med att kunna åtgärda detta fel. [WCAG 3.1.1 (A)]

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vi har stängt av automatisk komplettering i inmatningsfält, för att skydda din integritet. [WCAG 1.3.5 (AA)]

 • Vissa äldre sidor anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller telefonen, utan kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled. Vi anpassar dessa sidor löpande. [WCAG 1.4.10 (AA)]

 • Vissa element på sidorna och i våra integrerade e-tjänster har otillräcklig kontrast. Dessutom kan det på vissa ställen vara svårt att se vilket element som har tangentbordsfokus. [WCAG 1.4.11 (AA)]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2019.

Oskäligt betungande anpassning

Testmyndigheten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av testmyndigheten.se.

Senaste bedömingen gjordes den 23 september 2019.

Granskningsmetod

Utvärderingsrapport

Redogörelsen uppdaterades senast den 30 september 2019.