Om lagen för dig som är användare

Du som är användare av en offentlig webbplats har rätt att anmäla en aktör om du inte anser att de lever upp till kraven i lagen.

Du har möjlighet att påtala brister

Du bör i första hand påtala bristerna till den aktör som du anser inte lever upp till kraven. Det gör du via den tillgänglighetsredogörelse som varje aktör ska ha publicerat på sin webbplats.

Du som användare har också möjlighet att anmäla en aktör om du anser att de inte lever upp till kraven på tillgänglighet.

Anmäl bristande tillgänglighet

Så hjälper lagen dig

Digital offentlig service ska vara tillgänglig. Att servicen är tillgänglig är något alla användare kan dra nytta av. För personer med funktionsnedsättning kan en god tillgänglighet vara avgörande för att kunna ta del av den digitala servicen. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ger dig som användare möjlighet att påtala brister.

Frågor och svar

Med digital offentlig service menas tjänster och information som tillhandhålls av en offentlig aktör genom en webbplats och mobil applikation.

Tjänster och information (innehåll) som tillhandahålls genom webbplats eller mobil applikation som står under aktörens kontroll ska uppfylla kraven på tillgänglighet. Innehåll som tillhandahålls av en offentlig aktör som står under tredje parts kontroll ska så långt det är möjligt följa kraven.

De så kallade tillgänglighetskraven utgörs av fyra principer. Digital service ska vara

 • möjlig att uppfatta
 • hanterbar
 • begriplig
 • robust.

Dessa fyra principer är tillgänglighetskraven. Principerna kommer från Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och fastställs i webbtillgänglighetsdirektivet och DIGG:s föreskrifter.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på WCAG 2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Läs mer

Ja, viss digital offentlig service är undantagen från lagens krav. Det rör sig om digital offentlig service som utgörs av:

 • direktsändningar av tidsberoende medier,
 • kartor som inte är avsedda för navigering,
 • digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll,
 • reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som inte kan göras fullständigt tillgängliga utan betydande hinder,
 • digital service inom verksamhet som tillhör skolväsendet eller de särskilda utbildningsformerna enligt 1 kap. eller 24 kap. skollagen (2010:800) eller pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem enligt 25 kap. skollagen, om inte servicen hänför sig till verksamhetens väsentliga administrativa funktioner.
 • filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter,
 • förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020,
 • innehåll på webbplatser som endast är tillgängliga för slutna grupper och inte för allmänheten som sådan, som offentliggjorts före den 23 september 2019 fram till dess att sådana webbplatser genomgår en omfattande översyn,
 • endast sådant innehåll som varken är nödvändigt för att genomföra aktiva administrativa förfaranden eller uppdateras eller redigeras efter den 23 september 2019.

Lagen är inte heller tillämplig på kartor avsedda för navigering, om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt.

Kraven börjar gälla vid olika tidpunkter beroende på om det är en befintlig eller ny webbplats eller om det rör sig om en mobil applikation. Med befintliga webbplatser avses webbplatser som offentliggjorts innan 23 september 2018. Webbplatser som offentliggjorts efter det räknas som nya.

Följande datum gäller för att leva upp till kraven:

 • Nya webbplatser: 23 september 2019.
 • Befintliga webbplatser: 23 september 2020.
 • Mobila applikationer: 23 juni 2021.