Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Digital offentlig service ska vara tillgänglig. Att servicen är tillgänglig är något alla användare kan dra nytta av. Kravet på tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen genomför EU:s så kallade webbtillgänglighetsdirektiv.

DIGG har fått i uppdrag att se till att lagen får genomslag. Det betyder att vi till exempel kommer genomföra tillsyn genom övervakning och hantera anmälningar som kommer in till oss.

Offentliga aktörer ska leva upp till lagen

Lagen är tillämplig på offentliga aktörer. Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. Men lagen omfattar även vissa privata aktörer inom exempelvis skola och sjukvård.

Kraven i lagen

Med digital offentlig service menas information och tjänster som tillhandahålls på webbplatser och i mobila applikationer av en offentlig aktör. Sådan digital service ska uppfylla kraven att vara

 • möjlig att uppfatta
 • hanterbar
 • begriplig
 • robust.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på WCAG 2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Då ska kraven i lagen vara uppfyllda

Kraven börjar gälla vid olika tidpunkter beroende på om det är en befintlig eller ny webbplats eller om det rör sig om en mobil applikation. Med befintliga webbplatser avses webbplatser som offentliggjorts innan 23 september 2018. Webbplatser som offentliggjorts efter det räknas som nya.

Följande datum gäller för att leva upp till kraven:

 • Nya webbplatser: 23 september 2019.
 • Befintliga webbplatser: 23 september 2020.
 • Mobila applikationer: 23 juni 2021.

Vårt arbete med tillsyn

Vi ska enligt lagen övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagens krav på

 • tillgänglighet
 • tillgänglighetsredogörelse
 • rätten att begära tillgängliga versioner av innehåll som aktören åberopat undantag för.

Lagen säger också att den som anser att en offentlig aktör inte uppfyller ett eller flera av lagens krav får anmäla detta till oss.

Om vi genom vår övervakning, eller genom en anmälan, konstaterar att digital service från en offentlig aktör inte uppfyller lagens krav kommer vi att kontakta aktören och påpeka bristen. Förhoppningsvis kan vi genom dialog med aktören se till att bristen åtgärdas så att den digitala servicen blir tillgänglig.

Om aktören inte åtgärdar en sådan brist inom rimlig tid kan vi förelägga om åtgärd. Vid behov kan vi förelägga flera gånger, och har då även möjlighet att koppla ett vite till föreläggandet.

Det finns undantag

Viss typ av innehåll undantas från lagen, exempelvis direktsändningar av tidsberoende medier och kartor som inte är avsedda för navigering. I lagen finns bestämmelser om att det under vissa förutsättningar kan anses vara oskäligt betungande att göra visst innehåll tillgängligt.

Om lagen

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig.

Lagen innehåller även bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla så kallad tillgänglighetsredogörelse som bland annat ska beskriva hur den aktuella webbplatsen eller applikationen lever upp till kraven. Lagen kompletteras av förordningen om tillgänglighet till digital offentlig service och DIGG:s föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service.

Frågor och svar

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning.

Några exempel på viktiga egenskaper för digital tillgänglighet:

 • Det ska gå att förstora/zooma utan att innehåll hamnar utanför skärmen.
 • Det ska gå att navigera och använda alla funktioner via tangentbord eller röststyrning.
 • Det ska gå att lyssna till innehållet via ett uppläsande hjälpmedel.
 • Texten ska vara lätt att läsa och förstå.

Genom att följa riktlinjerna i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) blir detta, och mycket annat, möjligt. Det är viktigt att förstå att man alltså inte själv behöver bygga in funktioner för röststyrning, uppläsning och förstoring, utan att man bara behöver skapa sina webbsidor och mobila applikationer på rätt sätt så sköter webbläsare, telefoner och hjälpmedel resten.

Med digital offentlig service menas tjänster och information som tillhandhålls av en offentlig aktör genom en webbplats och mobil applikation.

Tjänster och information (innehåll) som tillhandahålls genom webbplats eller mobil applikation som står under aktörens kontroll ska uppfylla kraven på tillgänglighet. Innehåll som tillhandahålls av en offentlig aktör som står under tredje parts kontroll ska så långt det är möjligt följa kraven.

Lagen är tillämplig på offentliga aktörer, vilket innebär att dessa aktörer ansvarar för att deras digitala service lever upp till lagens krav.  Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer.

Begreppet offentlig aktör innefattar även privata aktörer som med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Även enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, och som till största delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå, omfattas av begreppet offentlig aktör och av lagen.

De konkreta bestämmelserna avseende privata aktörer finns i 4 § i lagen, där det framgår att begreppet offentlig aktör omfattar privata aktörer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som till någon del är offentligt finansierad och som

 • bedriver i egenskap av enskild huvudman inom skolväsendet eller huvudman för en sådan internationell skola som avses i 24 kap. skollagen (2010:800)
 • utgör hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125)
 • bedriver enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1988:870) vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller utgör personlig assistans som utförs med assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.

Dessutom omfattas enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och som till största delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå.

De så kallade tillgänglighetskraven utgörs av fyra principer. Digital service ska vara

 • möjlig att uppfatta
 • hanterbar
 • begriplig
 • robust.

Dessa fyra principer är tillgänglighetskraven. Principerna kommer från Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och fastställs i webbtillgänglighetsdirektivet och DIGG:s föreskrifter.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på WCAG 2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Läs mer

Med webbplats avses enligt DIGG:s föreskrifter en eller ett antal webbsidor som hålls samman på något sätt, till exempel genom att ha samma domännamn, ett gemensamt utseende eller något systematiskt sätt att navigera mellan sidorna.

Med mobil applikation avses enligt DIGG:s föreskrifter en programvara som utformas och utvecklas för användning av allmänheten i mobila enheter, till exempel smarttelefoner och surfplattor. I detta ingår inte den programvara som styr dessa enheter (mobila operativsystem) eller själva datorutrustningen.

Ja, e-tjänster omfattas av lagen. Det innefattar bland annat tvåvägsinteraktion, såsom behandling av digitala formulär och hantering av identifiering och betalning.

Ja, intranät och extranät omfattas av lagen om de publicerats efter den 23 september 2019. Har de publicerats innan dess omfattas de först när de genomgår en omfattande översyn.

Enligt propositionen till lagen omfattas interna system som t.ex. ärendehanteringssystem, personaladministrativa system eller andra interna webbaserade system, som utformats för eller används av ett begränsat antal personer, inte av lagen.

I proposition 2017/18:299 (sidorna 26-27) görs bedömningen att alla interna webbplatser och webbaserade system inte omfattas av direktivets tillämpningsområde. De intranät som bedöms omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service är enligt bedömningen i propositionen endast intranät som är utformade som interna informationsbaserade webbplatser som riktar sig till en offentlig aktörs anställda.

De tekniska lösningar som inte omfattas är till exempel interna ärendehanteringssystem, personaladministrativa system eller andra interna webbaserade system.

Det framförs också i propositionen att det är viktigt att sådana system görs tillgängliga för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång på lika villkor till arbetsplatser och att tillgänglighetskrav rörande arbetsplatser framgår av bland annat diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Det finns också bestämmelser om att tillgänglighet ska beaktas vid offentlig upphandling.

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (regeringen.se)

Dokument, till exempel PDF-filer, som har publicerats från och med 23 september 2018 ska vara tillgängliga samma datum som webbplatsen omfattas av lagen.

Dokument som är publicerade före 23 september 2018 är undantagna från lagen, förutsatt att de inte är det enda sättet att uträtta ett ärende. I så fall ska de vara tillgängliga samma datum som webbplatsen omfattas av lagen.

Digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en webbplats eller mobila applikation som står under tredje parts kontroll ska följa kraven på tillgänglighet, så långt det är möjligt. Det kan till exempel röra sig om digital service som tillhandahålls genom sociala medier.

Ja, viss digital offentlig service är undantagen från lagens krav. Det rör sig om digital offentlig service som utgörs av:

 • direktsändningar av tidsberoende medier,
 • kartor som inte är avsedda för navigering,
 • digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll,
 • reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som inte kan göras fullständigt tillgängliga utan betydande hinder,
 • digital service inom verksamhet som tillhör skolväsendet eller de särskilda utbildningsformerna enligt 1 kap. eller 24 kap. skollagen (2010:800) eller pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem enligt 25 kap. skollagen, om inte servicen hänför sig till verksamhetens väsentliga administrativa funktioner.
 • filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter,
 • förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020,
 • innehåll på webbplatser som endast är tillgängliga för slutna grupper och inte för allmänheten som sådan, som offentliggjorts före den 23 september 2019 fram till dess att sådana webbplatser genomgår en omfattande översyn,
 • endast sådant innehåll som varken är nödvändigt för att genomföra aktiva administrativa förfaranden eller uppdateras eller redigeras efter den 23 september 2019.

Lagen är inte heller tillämplig på kartor avsedda för navigering, om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt.

En offentlig aktör behöver inte uppfylla kraven på tillgänglighet om det är oskäligt betungande att göra det. Bestämmelser om det finns i 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vid bedömningen om anpassningen är oskäligt betungande ska bland annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på uppgifter och resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning.

För privata aktörer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som omfattas av lagen ska även den offentliga finansieringens storlek och varaktighet beaktas vid bedömningen, liksom hur lång tid aktören har haft på sig att anpassa sin digitala service till kraven.

Om en offentlig aktör bedömer att viss digital service ska undantas från kraven på tillgänglighet för att anpassningen är oskäligt betungande så ska de framgå av tillgänglighetsredogörelsen.

En tillgänglighetsredogörelse ska innehåll följande

 1. namn på offentlig aktör samt den eller de webbplatser och mobila applikationer som tillgänglighetsredogörelsen avser,
 2. en redogörelse över om den eller de webbplatser och mobila applikationer som tillgänglighetsredogörelsen avser helt, delvis, eller inte uppfyller kraven i 4 §,
 3. en förteckning över de delar av innehållet som inte är tillgängliga och de skäl som ligger till grund för att de inte är tillgängliga och, i förekommande fall, de tillgängliga alternativ som finns,
 4. datum för när bedömningen om den digitala servicen uppfyller kraven i 4 §, som ligger till grund för tillgänglighetsredogörelsen, utfördes och vilken metod som har använts för att göra bedömningen samt datum när tillgänglighetsredogörelsen senast uppdaterades,
 5. den funktion, eller en länk till en sådan funktion, som avses i 13 § andra stycket lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, som gör det möjligt för en enskild person att meddela den berörda aktören att dess digitala service inte uppfyller kraven i 4 § dessa föreskrifter. Genom funktionen ska det också gå att framställa en sådan begäran som avses i 15 § samma lag, avseende tillgängliggörande av digital service som har undantagits, och
 6. information om att upplevd brist avseende tillgänglighet till digital offentlig service kan anmälas till Myndigheten för digital förvaltning och en länk till det förfarande för anmälningar som myndigheten tillhandahåller.

Tillgänglighetsredogörelsen ska spegla webbplatsens eller den mobila applikationens aktuella tillgänglighet.

När det gäller webbplatser ska tillgänglighetsredogörelsen vara i ett tillgängligt format och en länk till den vara klart och tydligt presenterad och finnas på den relevanta webbplatsens hemsida eller finnas på alla webbsidor.

När det gäller mobila applikationer ska tillgänglighetsredogörelsen vara i ett tillgängligt format och vara åtkomlig på webbplatsen för den offentliga aktör som ansvarar för den berörda mobila applikationen, eller i anslutning till den information som är tillgänglig när applikationen laddas ner. Tillgänglighetsredogörelsen får också vara åtkomlig i den mobila applikationen.

Använd vår mall och se exempel på en tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelsen ska publiceras senast när kraven för webbplatser och mobila applikationer ska vara uppfyllda. För exempelvis befintliga webbplatser ska tillgänglighetsredogörelsen vara publicerad den 23 september 2020.

Bestämmelser om tillgänglighet till digital offentlig service finns i följande svenska författningar

Lagen, förordningen och DIGG:s föreskrifter kompletterar varandra och måste läsas tillsammans för att få en full förståelse av vilka krav som gäller.

På EU-nivå finns följande rättsakter

Relevanta bestämmelser, som aktualiseras vid offentlig upphandling, finns även i 9 kapitlet 2 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (riksdagen.se)