Digital tillgänglighet

Digital offentlig service ska vara tillgänglig. Att servicen är tillgänglig är något alla användare kan dra nytta av. För personer med funktionsnedsättning kan en god tillgänglighet vara avgörande för att kunna ta del av den digitala servicen. Kraven på tillgänglighet kommer att börja gälla vid olika tidpunkter.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Kravet på tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen genomför EU:s så kallade webbtillgänglighetsdirektiv. DIGG har fått i uppdrag att se till att lagen får genomslag.

Med digital offentlig service menas information och tjänster som tillhandahålls på webbplatser och i mobila applikationer av en offentlig aktör. Sådan digital service ska uppfylla kraven att vara

 • möjlig att uppfatta
 • hanterbar
 • begriplig
 • robust.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på WCAG 2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Kraven börjar gälla vid olika tidpunkter beroende på när webbplatsen har offentliggjorts eller om det rör sig om en mobil applikation.

Frågor och svar om lagen

Lagen är tillämplig på offentliga aktörer. Med offentlig aktör avses i lagen statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer.

Begreppet offentlig aktör innefattar även privata aktörer som med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Det innebär alltså att även dessa omfattas av lagen.

Även enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, och som till största delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå, omfattas av begreppet offentlig aktör och av lagen.

Tillgänglighetskraven är att digital offentlig service ska vara

 • möjlig att uppfatta
 • hanterbar
 • begriplig
 • robust.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på WCAG 2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Följ WCAG 2.1 nivå AA (webbriktlinjer.se)

Den europeiska standarden med tillgänglighetskrav (pdf, 1,9 MB)

När kraven ska uppfyllda beror på om det rör sig om en ny eller befintlig webbplats eller en mobil applikation. Med befintliga webbplatser avses webbplatser som offentliggjorts innan 23 september 2018. Webbplatser som offentliggjorts efter det räknas som nya.

Följande datum gäller:

 • Nya webbplatser: 23 september 2019.
 • Befintliga webbplatser: 23 september 2020.
 • Mobila applikationer: 23 juni 2021.

Ja, e-tjänster omfattas av lagen. Det innefattar bland annat tvåvägsinteraktion, såsom behandling av digitala formulär och hantering av identifiering och betalning.

Ja, intranät och extranät omfattas av lagen om de publicerats efter den 23 september 2019. Har de publicerats innan dess omfattas de först när de genomgår en omfattande översyn.

Nej, enligt uttalanden i propositionen till lagen omfattas interna system som t.ex. ärendehanteringssystem, personaladministrativa system eller andra interna webbaserade system, som utformats för eller används av ett begränsat antal personer, inte av lagen.

I proposition 2017/18:299 (sidorna 26-27) görs bedömningen att alla interna webbplatser och webbaserade system inte omfattas av direktivets tillämpningsområde. De intranät som bedöms omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service är enligt bedömningen i propositionen endast intranät som är utformade som interna informationsbaserade webbplatser som riktar sig till en offentlig aktörs anställda.

Vidare anges att de tekniska lösningar som inte omfattas är till exempel interna ärendehanteringssystem, personaladministrativa system eller andra interna webbaserade system.

Det framförs också i propositionen att det är viktigt att sådana system görs tillgängliga för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång på lika villkor till arbetsplatser och att tillgänglighetskrav rörande arbetsplatser framgår av bland annat diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Det finns också bestämmelser om att tillgänglighet ska beaktas vid offentlig upphandling.

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (regeringen.se)

Dokument, till exempel PDF-filer, som har publicerats från och med 23 september 2018 ska vara tillgängliga samma datum som webbplatsen omfattas av lagen.

Dokument som är publicerade före 23 september 2018 är undantagna från lagen, förutsatt att de inte är det enda sättet att uträtta ett ärende. I så fall ska de vara tillgängliga samma datum som webbplatsen omfattas av lagen.

I lagen anges att offentliga aktörer, på den relevanta webbplatsen eller i anslutning till den information som är tillgänglig när man laddar ned en mobil applikation, ska tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse. Redogörelsen ska bland annat innehålla:

 • En förklaring av de delar av innehållet som inte är tillgängliga och de skäl som ligger till grund för att de inte är tillgängliga och, i förekommande fall, de tillgängliga alternativ som finns.
 • En beskrivning av, och en länk till, en kommentarsfunktion som gör det möjligt för vem som helst att meddela den berörda offentliga myndigheten att dess webbplats eller mobila applikation inte uppfyller tillgänglighetskraven och att begära ut information som undantagits.

Tillgänglighetsredogörelsen ska publiceras senast när kraven för webbplatser och mobila applikationer ska vara uppfyllda. För exempelvis befintliga webbplatser ska tillgänglighetsredogörelsen vara publicerad den 23 september 2020.

Ja, vår målssättning är att ta fram en mall  eller ett stöd för att kunna skapa en tillgänglighetsredogörelse.