Digital tillgänglighet

DIGG jobbar för en ökad digital tillgänglighet på alla offentliga webbplatser och digitala plattformar. Digitala tjänster och information ska utgå från användarnas behov och vara tillgängliga för alla.

Senast den 23 september 2018 ska EU:s medlemsländer säkerställa att det finns nationell reglering som motsvarar det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet. I Sverige föreslås lagen om tillgänglighet till digital offentlig service börja gälla den 1 januari 2019. Den ställer krav på att webbplatser i offentlig sektor ska vara möjliga att uppfatta, vara hanterbara, begripliga och robusta så att de blir mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det finns några olika datum då kraven ska vara uppfyllda, varav det första är 23 september 2019.

Kraven gäller statliga och kommunala myndigheter och offentligt styrda organ. Förslagen gäller också vissa privata utförare inom skola, hälso- och sjukvård och omsorg.

Har du frågor eller funderingar kring direktivet?

På webbplatsen webbriktlinjer.se finns information om både direktivet och hur svenska webbplatser och appar kan utformas så att de kan användas av alla. Här finns bland annat riktlinjer och checklistor som rör digital tillgänglighet och universell utformning. DIGG ansvarar för webbplatsen i samarbete med Post- och telestyrelsen.

Läs mer om regeringens förslag Ds 2017:60 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet och EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.