Digital tillgänglighet

DIGG arbetar för en ökad digital tillgänglighet på alla offentliga webbplatser och digitala plattformar. Vi har fått i uppdrag att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen genomför EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.

Från den 1 januari 2019 gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den ställer krav på webbplatser och mobila applikationer i offentlig sektor så att de blir mer tillgängliga, framför allt för personer med funktionsnedsättning.

De som berörs av lagen är till exempel myndigheter, landsting, och kommuner. När kraven i lagen ska vara uppfyllda varierar beroende på om det till exempel är en ny eller befintlig webbplats.

DIGG har fått i uppdrag att se till att lagen får genomslag. Det innebär att vi ska informera om kraven och kontrollera att webbplatser och mobila applikationer lever upp till dem.

Frågor och svar om lagen

Myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ, dvs. aktörer som anses vara en upphandlande myndighet, med några undantag, ska uppfylla kraven, och även vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.

De krav som framgår i direktivet kommer att gälla men det finns möjlighet att för respektive land i EU att ställa högre krav. Vilka krav våra föreskrifter i detalj kommer att innehålla är ännu inte beslutat.

Europaparlamentets och rådets direktiv (europa.eu)

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Vi jobbar utifrån premissen att de datum som anges i direktivet ska gälla även i Sverige. Följande datum finns angivna i direktivet:

  • Nya webbplatser: 23 september 2019.
  • Befintliga webbplatser: 23 september 2020.
  • Mobila applikationer: 23 juni 2021.

Med befintliga webbplatser avses webbplatser som offentliggjorts innan 23 september 2018.

Det finns en europeisk standard. Standarden bygger på WCAG 2.1 AA. Så ett bra sätt att förbereda sig är att följa de riktlinjer som finns i WCAG 2.1 AA även om ytterligare svenska krav kan tillkomma.

Följ WCAG 2.1 nivå AA (webbriktlinjer.se)

Den europeiska standarden med tillgänglighetskrav (pdf, 1,9 MB)

Ja, e-tjänster omfattas av lagen. Det innefattar bland annat tvåvägsinteraktion, såsom behandling av digitala formulär och hantering av identifiering och betalning.

Ja, intranät och extranät omfattas av lagen om de publicerats efter den 23 september 2019. Har de publicerats innan dess omfattas de först när de genomgår en omfattande översyn.

Nej, interna system som t.ex. ärendehanteringssystem, personaladministrativa system eller andra interna webbaserade system, som utformats för eller används av ett begränsat antal personer, omfattas inte av lagen.

I lagen anges att offentliga aktörer, på den relevanta webbplatsen eller i anslutning till den information som är tillgänglig när man laddar ned en mobil applikation, ska tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse. Redogörelsen ska bland annat innehålla:

  • En förklaring av de delar av innehållet som inte är tillgängliga och de skäl som ligger till grund för att de inte är tillgängliga och, i förekommande fall, de tillgängliga alternativ som finns.
  • En beskrivning av, och en länk till, en kommentarsfunktion som gör det möjligt för vem som helst att meddela den berörda offentliga myndigheten att dess webbplats eller mobila applikation inte uppfyller tillgänglighetskraven och att begära ut information som undantagits.

Vår bedömning är att tillgänglighetsredogörelsen ska publiceras först när kraven för webbplatser och mobila applikationer ska vara uppfyllda. För exempelvis befintliga webbplatser ska tillgänglighetsredogörelsen vara publicerad den 23 september 2020.

Ja, vi räknar med att ta fram en mall. Men den kommer presenteras först när vi är klara med våra föreskrifter, vilket kommer ske under våren 2019.