Aktörer och roller inom SDK

Anslutning för deltagarorganisationer
Sidkod: A1.5.9
Version: 1.5

Denna sida behandlar aktörer och användarroller inom både SDK-federationen och plattform för eDelivery.

Säker digital kommunikation (SDK) bygger på en gemensam digital infrastruktur som tillhandahålls av federationsägaren (Digg). I detta dokument listas vilka roller och aktörer som omfattas av SDK. Syftet är att beskriva olika aktörers roller och deras ansvar för att kunna bidra till inriktning och samordning i införande av SDK. I SDK-ordlista beskrivs övriga begrepp som avser SDK.

Nedan följer en beskrivning av de olika rollerna inom SDK.

Federationens roller/aktörer

Roll/aktör

Ansvarar för

Omfattning

Federationsägare (Digg)

Förvaltning och styrning av SDK:s regelverk och specifikationer.

Förvaltning av SDK:s gemensamma komponenter:

- SDK adressbok

- SDK testklient

- SDK kodverksapplikation

SDK-federationsägare ansvarar för SDK-federationen.

Ansvaret innebär bl.a.: - Anslutning och godkännande av organisationer till SDK-federationen samt deras efterlevnad. - Tilldelning av behörigheter inom SDK inkl. SDK adressbok och SDK testklient. - Registrering och administration organisation-till-organisation, s.k. O2O-certifikat, samt publicering av deltagarorganisationen i certifikatspubliceringstjänst - Kodverksadministration.

Federationsoperatör

Områden som har definierats av federationsägare.

En organisation som federationsägaren kan delegera arbetsuppgifter och områden till. Ingen annan organisation har denna roll idag.

Plattformens roller/aktörer

Roll

Ansvarsområde

Omfattning

Plattformsansvarig (Digg)

Utveckling, styrning och ramverk avseende plattform för eDelivery

Plattformsansvarig äger plattformen för eDelivery och ansvarar för styrning, ledning, utveckling, förvaltning och drift av plattformen.

Administratör (Digg)

Service Metadata Provider (SMP)

Service Metadata Locator (SML)

PKI-tjänst

Certifikatspubliceringstjänst

Central systemförvaltare för Diggs gemensamma komponenter, ansvarar bl.a. för: - Anslutning och godkännande av AP-operatörer till SDK-miljöer. - Utfärdande av funktionscertifikat till AP-operatörer. - Tilldelning av behörigheter i SMP. - Tilldelning av behörigheter i certifikatspubliceringstjänst. - Ansluter accesspunkt.

Deltagarorganisationens roller/aktörer

Roll/aktör

Ansvarsområde

Omfattning

Användare

Utför arbetsuppgifter i sin organisation

Aktör i en deltagarorganisation (exempelvis handläggare) som via en meddelandeklient skickar eller tar emot SDK-meddelanden i SDK produktionsmiljö.

Testklientanvändare

Person som utför tester enligt testfall.

Person i en deltagarorganisation som utför grundläggande verksamhetslika tester, skickar och tar emot meddelanden i testklienten.

Användaradministratör

Verksamhetens huvudadministratör som tilldelar behörigheter för adressboks-administratörer.

Användaradministratör kan skapa och administrera deltagarorganisationens användare. Användarna kan tilldelas rollerna organisationsadministratör, adressadministratör och användaradministratör.

Organisationsadministratör

Verksamhetens organisationsadministratör.

Organisationsadministratör kan hantera beskrivning av organisationen samt vilka kodverk som organisationen skall använda. Rollen kan även hantera underorganisationer samt importera och exportera funktionsadresser.

Adressadministratör

Administrerar SDK adressbok för verksamheten.

Har rätt att administrera funktionsadresser för tilldelade organisationer.

Anonym användare

 

Aktör som använder adressbokens öppna Sök-API (via grafisk klient eller direkt via API).

Leverantör av meddelandesystem, roll

Roll

Ansvarsområde

Omfattning

Leverantör

Meddelandeklient

Meddelandetjänst

Accesspunkt

En extern eller intern leverantör (t ex IT-avdelning) som levererar meddelandesystem och tjänster till deltagarorganisation.

Det kan t ex vara: - Leverantör som på uppdrag av deltagarorganisation ansluter digitala tjänster till en accesspunktsoperatörs godkända accesspunkt och till SDK-federationen enligt SDK:s anslutningsresa för deltagarorganisationer. - Leverantör som ansluter digital tjänst till en accesspunktsoperatörs accesspunkt och till SDK OPEN-TEST för leverantörer av meddelandesystem (meddelandetjänst/meddelandeklient) enligt SDK:s anslutningsprocess för leverantörer. - Leverantör som tillhandahåller en godkänd accesspunkt för anslutande organisationer.

Accesspunktsoperatörens (AP-operatör) roll

Roll

Ansvarsområde

Omfattning

Accesspunktsoperatör

Accesspunkt

AP-operatör tillhandahåller en tjänst för att förmedla meddelanden inom plattformen eDelivery. AP-operatör är en part som anlitas av deltagarorganisation för anpassning, anslutning och/eller införande av SDK. Om deltagarorganisationen anlitar en extern AP-operatör agerar denne på uppdrag av deltagarorganisationen. AP-operatören registrerar och administrerar deltagarorganisationen i SMP (Service Metadata Provider), men däremot inte deltagarorganisationens O2O-certifikat, vilket administreras av SDK:s federationsägare, d v s Digg.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: