Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2020
  5. Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar

Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

DIGG anser att de föreslagna ändringarna medför ökade möjligheter att motverka brottslig verksamhet och effektiviserar därigenom den offentliga förvaltningen. DIGG har inte några synpunkter på de överväganden som görs i promemorian och tillstyrker således förslaget.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, jurist Adam Panzer och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit leveransledare Lotta Hämäläinen.

Dnr: 2020-1628

Publicerad
2 december 2020