Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2019
  5. Remiss avseende betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken SOU 2019:23

Remiss avseende betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken SOU 2019:23

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är generellt positiv till de tankar som lyfts i betänkandet. DIGG anser att Sverige ska så långt det är möjligt nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa ett hållbart och inkluderande välfärdssamhälle som möter människans framtida behov. Principen om universell utformning och att åtgärda befintliga brister i tillgänglighet är områden där digitaliseringen kan verka för att förebygga och motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) noterar att i avsnitt 7.3 Frågor av särskild vikt görs bedömningen att PTS instruktion ger myndigheten en god möjlighet för myndigheten att ta ett ansvar för att bidra till att funktionshinderspolitikens mål uppfylls när det gäller frågor om digitalisering. DIGG instämmer i bedömningen, men vill samtidigt poängtera att DIGG, utöver MFD, bör lyftas fram en stödjande part i detta arbete. DIGG har, utöver ansvaret att främja och utöva tillsyn avseende tillgänglighet till digital offentlig service, till uppgift att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

Vad avser övriga delar av betänkandet lämnar DIGG det utan kommentarer.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också senior rådgivare Monica Grahn deltagit. Föredragande har varit handläggare Jan Bergdahl.

Datum: 19 november 2019

Dnr: 2019-255

Publicerad
18 november 2019