Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2019
  5. Remiss av SOU 2018:68 Nya regler om faderskap och föräldraskap

Remiss av SOU 2018:68 Nya regler om faderskap och föräldraskap

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) är generellt positiv till reformer som drar nytta av digitaliseringens möjligheter. Ur den aspekten är DIGG positiv till utredningens förslag om att möjliggöra elektronisk bekräftelse. DIGG har i övrigt endast en kommentar om utredningens förslag och önskar framföra följande.

9.8.3 Modern och den som bekräftar ska vara folkbokförda i Sverige

Utredningen föreslår att modern och den som bekräftar föräldraskap ska vara folkbokförda i Sverige. Utredningen motiverar förslaget i avsnitt 9.8.3 och det framstår där som att kravet grundar sig i att det enligt utredningen krävs personnummer eller samordningsnummer för elektronisk identifiering och att det som huvudregel krävs folkbokföring i Sverige för att tilldelas ett personnummer.

Såvitt DIGG förstår grundar sig utredningens förslag i denna del inte på reglerna om faderskap och föräldraskap i sig, utan på det faktum att det blir möjligt att elektroniskt bekräfta faderskap och föräldraskap. DIGG vill påminna om eIDAS-förordningen ((EU) nr 910/2014) som fastställer principen att det ska gå att använda verktyg/medel för elektronisk identifiering som utfärdats i en medlemsstat även i andra medlemsstater.

DIGG kan i dagsläget inte svara på hur utredningens förslag förhåller sig till eIDAS-förordningen men konstaterar ett resonemang kring förordningen helt saknas. Det är enligt DIGG:s mening viktigt att förordningen och EU:s allmänna regler om fri rörlighet beaktas i den fortsatta beredningen av ärendet.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Anna Eriksson. Vid den slutliga handläggningen deltog senior rådgivare Annika Bränström, jurist Petra Kanon, IT-strateg Roger Fagerud och jurist Philip Levin, föredragande.

Datum: 26 februari 2018

Dnr: 2018-18

Publicerad
25 februari 2019