Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2019
  5. Remiss av rapporten Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi, samt bifogad rapport

Remiss av rapporten Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi, samt bifogad rapport

Sammanfattning

Digitaliseringen genomsyrar vår allas vardag, den finns ständigt närvarande och påverkar allt från hur vi hanterar vardagliga sysslor till hur vi jobbar och studerar. Digitaliseringen är en grundläggande möjliggörare för att skapa tillgänglig och hållbar service.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är generellt positiv till de tankar som lyfts i rapporten i syfte att tillgängliggöra service digitalt för alla. DIGG anser att Sverige ska så långt det är möjligt nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa ett hållbart välfärdssamhälle som möter människans framtida behov.

Demokrati

DIGG anser att det förs ett bra resonemang i rapporten kring det oundvikliga behovet av att följa samhällets och omvärldens förändrade möjligheter och därtill kommande behov och krav. För att nå målet med ett demokratiskt samhälle där alla fritt kan ta del av världens samlade litteratur och kunskap så finns det behov av att relevanta aktörer går i takt med omvärldens digitalisering. För att biblioteken ska bibehålla dess relevans är det, som helt korrekt lyfts i rapporten, väsentligt att svara upp mot människors efterfrågan av tillgänglig service via digitala kanaler.

Nationella digitala tjänster och infrastruktur

DIGG stödjer de tankar som lyfts gällande behov av att tänka nationella digitala tjänster och infrastruktur. På samma sätt som för offentliga förvaltningen i stort, så är biblioteksverksamheten i behov av att ge enhetlig digital service och för det krävs det gemensam infrastruktur. Allt för att möta användarnas behov och inte minst för att möjliggöra en resurseffektiv utveckling.

Tillgänglighet och digital kunskap

De tankar som lyfts i rapporten att biblioteken kan bistå med tillgång till erforderliga tekniska hjälpmedel såväl som kunnig personal, som kan guida de som har behov av det, anser DIGG är bra förslag.  Att överbrygga digitala klyftor och inkludera de som idag står utanför det digitala samhället är viktigt. Det finns flera perspektiv på tillgänglighet – digital service ökar tillgängligheten men det ställs å andra sidan även krav på tillgång till verktyg och kunskap. Förslagen tillgodoser dessa krav.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också Monica Grahn, senior rådgivare deltagit, föredragande.

Datum: 15 oktober 2019

Dnr: 2019-198

Publicerad
14 oktober 2019