Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2019
  5. Remiss av inrapportering av uppgifter om finansiella befogenheter

Remiss av inrapportering av uppgifter om finansiella befogenheter

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är generellt positiv till förslag som drar nytta av digitaliseringens möjligheter. Om det innebär förbättrade möjligheter att göra sammanställningar och analyser och att det samtidigt inte innebär nämnvärd administrativ börda på myndigheterna så är DIGG positiv till förslaget om att rapportera uppgifter om finansiella befogenheter i Hermes.

DIGG stödjer förslaget om att det ska införas två nya paragrafer i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande denna rapportering i informationssystemet Hermes.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Anna Eriksson. Vid den slutliga handläggningen deltog verksamhetscontroller Maria Fanqvist.

Datum: 19 juni 2019

Dnr: 2019/154

Publicerad
18 juni 2019