Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2019
  5. Remiss av Betänkande från 2018-års AV-utredning – En moderniserad radio- och tv-lag (SOU 2019:39)

Remiss av Betänkande från 2018-års AV-utredning – En moderniserad radio- och tv-lag (SOU 2019:39)

Sammanfattning

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är generellt positiv till de tankar som lyfts i utredning i syfte att tillgängliggöra service digitalt för alla. DIGG anser att Sverige ska så långt det är möjligt nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa ett hållbart och inkluderande välfärdssamhälle som möter människans framtida behov. Att överbrygga digitala klyftor och inkludera de som idag står utanför det digitala samhället är viktigt. Det finns flera perspektiv på tillgänglighet – digital service ökar tillgängligheten men det ställs å andra sidan även krav på tillgång till stöd och kunskap.

DIGG tillstyrker förslaget i enlighet med 10.4.2, att utse en ansvarig som ska tillhandahålla en kontaktpunkt för informationsgivande samt emottagande av klagomål.

DIGG ser behov av att arbetet med att etablera kontaktpunkten görs i samråd med DIGG.

Kap 10

DIGG anser att det är av vikt att allmänheten på ett enkelt sätt kan inhämta nödvändig information samt veta hur gå tillväga för att lämna eventuella klagomål. DIGG anser att förslaget (10.2.4) att utse Myndigheten för press, radio och tv till en nationell kontaktpunkt tillgodoser dessa krav. 

DIGG, ser i sin egenskap som ansvarig för tillgänglighet för digital offentlig service , behov av att det etableras ett erfarenhetsutbyte mellan Myndigheten för press, radio och tv och DIGG inför och under etablerandet av aktuell kontaktpunkt. Allt i syfte att möjliggöra en enhetlig hantering.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också Tommy Olsson, specialist webbtillgänglighet deltagit samt Monica Grahn, senior rådgivare, föredragande.

Datum: 19 november 2019

Dnr: 2019-257

Publicerad
18 november 2019