Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2019
  5. Remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande (SOU 2019:13)

Remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande (SOU 2019:13)

Ref. M2019/0066/S

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är positiv till Agenda 2030 - en global handlingsplan för omställning till hållbar utveckling. DIGG anser att Sverige ska så långt det är möjligt nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa ett hållbart välfärdssamhälle som möter människans framtida behov. Ur den aspekten är DIGG generellt positiv till delegationens förslag och vill specifikt poängtera vikten av att nyttja den digitala dimensionen i genomförandet av Agenda 2030 såväl som Sveriges genomförande av densamma.

Nyttja den digitala dimensionen

Digitaliseringen genomsyrar vår allas vardag, den finns ständigt närvarande och påverkar allt från hur vi hanterar vardagliga sysslor till hur vi jobbar och studerar. Digitaliseringen är en grundläggande möjliggörare inte enbart för att skapa tillgänglig och hållbar service utan även vad avser att effektivt hushålla med Sveriges och världens resurser.

15.3 Fördjupad analys om digital plattform

Delegationen lyfter behov av ett sammanhållet digitalt tillgängliggörande där data och statistik görs åtkomligt som underlag till bland annat beslutsfattande. DIGG ser det som ett klokt förslag att göra data tillgängligt, men vill dock påpeka att istället för att samla data från flera aktörer inom en och samma plattform eller portal, så bör hellre portalen utvecklas i form av en sammansatt bastjänst som i realtid tillgängliggör data från respektive aktör.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Anna Eriksson. Vid den slutliga handläggningen deltog senior rådgivare Monica Grahn, föredragande.

Datum: 1 juli 2019

Dnr: 2019-13

Publicerad
30 juni 2019