Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2019
  5. Promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet och skrivelsen Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall

Promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet och skrivelsen Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

DIGG har i huvudsak inte något att invända mot de förslag och bedömningar som görs i Naturvårdsverkets promemoria och skrivelse, men vill framföra följande.

  • DIGG vill påtala att det finns beroenden mellan Naturvårdsverkets verksamhetsutveckling och de uppdrag kring grunddata och säkert och effektivt informationsutbyte som DIGG leder. Det är också viktigt att den så kallade SDG-förordningens krav beaktas när nya digitala lösningar tas fram.
  • DIGG ifrågasätter om regleringen kring ”den digitala lösningen” är ändamålsenlig och i vissa delar ens nödvändig.
  • DIGG vill påtala att det är av stor vikt att bestämmelserna som föreslås är nödvändiga så att regleringen inte i onödan hindrar eller hämmar den förvaltningsgemensamma digitaliseringen.

Generella synpunkter

DIGG vill påtala att resultaten av de genomförda uppdragen om säker och effektiv tillgång till grunddata  samt ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn  samt till det pågående arbetet med de nya uppdragen Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen  och Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte  behöver beaktas vid framtagandet av de digitala lösningar som föreslås i promemorian och skrivelsen.

DIGG är utsedd till nationell samordnare i enlighet med artikel 28 i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (förordningen om en gemensam digital ingång) och vill påminna om att det är viktigt att beakta förordningens krav när nya digitala lösningar tas fram.

Synpunkter på skrivelsen

Synpunkter på skrivelsen Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av
farligt avfall

3.3 Den digitala lösningen och avfallsregistret

DIGG ifrågasätter om regleringen kring ”den digitala lösningen” är ändamålsenlig och i vissa delar ens nödvändig.

DIGG uppfattar att den digitala lösningen består av flera olika it-baserade tjänster, exempelvis tjänster för att lämna in information till myndigheten och informationsutbyte mellan myndigheter. Det förslagna avfallsregistret synes också vara en del av den digitala lösningen, men det är oklart på vilket sätt. Exempelvis anges att ”den digitala lösningen kommer att benämnas avfallsregistret” , medan det av förslaget till ny registerförfattning framgår att ”Registret benämns avfallsregistret och är en del av den digitala lösningen” . Det är därför otydligt hur reglerna i den föreslagna registerförfattningen ska tillämpas på de olika delarna inom den digitala lösningen.

DIGG vill påtala att det är av stor vikt att bestämmelserna som föreslås är nödvändiga så att regleringen inte i onödan hindrar eller hämmar den förvaltningsgemensamma digitaliseringen. För detaljerade bestämmelser kan komma att begränsa exempelvis myndigheters informationsutbyte och istället motverka en effektiv och ändamålsenlig offentlig förvaltning.

3.3.1 Rättsligt stöd för inrättande av en digital lösning

DIGG vill påtala att om det ligger inom ramen för en myndighets kompetens att utföra en viss uppgift, torde den digitala hanteringen i sig inte kräva något eget författningsstöd. Enligt DIGG:s mening bör det därför tydliggöras vad Naturvårdsverket behöver för uppdrag för att bedriva den verksamhet som avfallsdirektivet anger och därefter bedöma om de it-baserade tjänsterna inom den föreslagna digitala lösningen faller inom ramen för detta uppdrag (legalitet) och har stöd i rättsordningen.

3.3.2 Registerförfattning

DIGG ifrågasätter om det är ändamålsenligt att reglera personuppgiftsansvaret för den digitala lösningen samlat på det sätt som föreslås, se under 3.3.

DIGG vill påtala att informationsutbyte mellan myndigheter idag ofta sker helt automatiserat utan att det är frågan om direktåtkomst. På så sätt undviks de risker ur ett integritetsperspektiv som är förknippade med direktåtkomst. Behovet av bestämmelser kring direktåtkomst bör därför särskilt övervägas.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också informationsarkitekten Mattias Ekhem och senior rådgivare Viktoria Hagelstedt deltagit. Föredragande har varit chefsjuristen Linn Kempe.

Datum: 20 december 2019

Dnr: 2019:304

Publicerad
19 december 2019