Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2019
  5. Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning (Ds 2019:5)

Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning (Ds 2019:5)

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

DIGG har inte något att invända mot de förslag och bedömningar som görs i promemorian, men vill påtala följande.

  • Det är viktigt att de bestämmelser som föreslås är nödvändiga så att de inte i onödan hindra eller hämma den förvaltningsgemensamma digitaliseringen.
  • För detaljerade bestämmelser kan motverka en effektiv och ändamålsenlig offentlig förvaltning.
  • De problem som myndigheterna beskriver kring att befintliga registerförfattningar begränsar deras verksamhetsutveckling måste beaktas när nya registerförfattningar tas fram.

Generella synpunkter

Många myndigheter upplever att befintliga registerförfattningar är svåröverskådliga, komplexa, fragmenterande och onödigt detaljerade, vilket begränsar myndigheterna i deras verksamhetsutveckling. Flertalet myndigheter har också framfört att det finns behov av en samlad översyn av befintliga registerförfattningar i syfte att anpassa regleringen och på så sätt möjliggöra en ökad digitalisering.

DIGG anser att det är viktigt att den kritik som myndigheterna riktar mot registerförfattningarna som hindrande eller hämmande för deras verksamhetsutveckling beaktas när nya registerförfattningar tas fram. För att kunna tillgodose medborgarens behov och leva upp till förväntningarna på en ökad digitalisering inom den offentliga förvaltningen är det nödvändigt att anpassa registerförfattningarna och inte bygga vidare på ett föråldrat regelverk.

5.5 Närmare regler är tillåtna och behövs

DIGG har inte något att invända mot utredningens bedömning att personuppgiftshanteringen inom passverksamheten behöver regleras närmar, men ifrågasätter behovet av ett så omfattande och detaljerat regelverk. DIGG vill påtala att det är av stor vikt att bestämmelserna som föreslås är nödvändiga så att regleringen inte i onödan hindrar eller hämmar den förvaltningsgemensamma digitaliseringen. För detaljerade bestämmelser kan komma att begränsa myndigheternas informationsutbyte och istället motverka en effektiv och ändamålsenligt offentlig förvaltning.

6.6.1 Ändamålsbestämmelser bör införas

DIGG vill uppmärksamma att snäva ändamålsbestämmelser kan begränsa informationsutbyten mellan myndigheter och även möjligheten att kommunicera digitalt med enskilda.

6.12 Elektroniskt utlämnande av personuppgifter

DIGG vill påtala att detaljerade regler kring utlämnande i elektronisk form eller genom direktåtkomst kan begränsa informationsutbyten mellan myndigheter och även möjligheten att kommunicera digitalt med enskilda. Det är många gånger svårt att veta vad myndigheterna har för behov av informationsutbyte på längre sikt när regleringarna tas fram. Därför kan författningsändringar behöva göras varje gång myndigheterna vill utveckla sin verksamhet digitalt.

Informationsutbyte mellan myndigheter sker idag ofta helt automatiserat utan att det är frågan om direktåtkomst. På så sätt undviks de risker ur ett integritetsperspektiv som är förknippade med direktåtkomst. Behovet av bestämmelser kring direktåtkomst behöver därför särskilt övervägas.


Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också  juristen Petra Kanon deltagit. Föredragande har varit chefsjuristen Linn Kempe.

Datum: 27 augusti 2019

Dnr: 2019:135

Publicerad
26 augusti 2019