Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2019
  5. Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner – delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess

Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner – delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

DIGG tillstyrker utredningens förslag om förändring i nämnda förordningar.

DIGG vill särskilt påpeka att det finns starka beroenden till de genomförda uppdragen om grunddata och informationsutbyte samt de nya uppdragen inom samma område.

DIGG vill också påpeka att det kan finnas andra behov i andra grunddatadomäner och att det inte är säkert att det juridiska ramverket kan passa samtliga grunddata.

Generella synpunkter

7 Förslag till författningsändringar

DIGG tillstyrker utredningens förslag om ändringar i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation och förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet.

8.1 Övergripande konsekvenser

DIGG vill särskilt påpeka att det finns ett starkt beroende till förslagen i de genomförda uppdragen om säker och effektiv tillgång till grunddata (Fi2018/02149/DF, Fi2018/03036/DF och I2019/01060/DF) samt ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn (Fi2018/02150/DF, FI2018/03037/DF och I2019/01061/DF). Det finns även samma beroende till de nya uppdragen Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen (I2019/03307/DF, I2019/01361/DF (delvis), I2019/01412/DF, I2019/01447/DF) och Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (I2019/03306/DF, I2019/01036/DF (delvis), I2019/01361/DF (delvis), I2019/02220/DF). Lantmäteriet deltar i arbetet och kan bevaka.

DIGG vill också påpeka att det kan finnas andra behov i andra grunddatadomäner och att det inte är säkert att det juridiska ramverket kan passa samtliga grunddata.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit informationsarkitekten Mattias Ekhem.

Datum: 17 december 2019

Dnr: 2019-296

Publicerad
16 december 2019