Till innehållet
 1. Start
 2. Publicerat
 3. Remisser och yttranden
 4. Yttranden 2019
 5. MSB:s rapporter om ändring i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

MSB:s rapporter om ändring i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) tillstyrker generellt de förslag till ändringar i bilagan till förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap som föreslås i de två rapporterna samt är vidare positiv till att DIGG tillförs bilaga 1.

Därutöver lämnas följande svar med anledning av att DIGG föreslås få ett särskilt ansvar för krisberedskapen samt bli bevakningsansvarig myndighet.

 • DIGG bedömer att myndigheten har ett sådant ansvarsområde att vi bör vara bevakningsansvarig myndighet och myndighet med särskilt ansvar för krisberedskapen. Orsakerna beskrivs på ett bra sätt i rapporten Förslag till ändring av bilagan till förordning 2015:1052, bilaga 1.
 • DIGG bedömer att myndigheten behöver tillföras ett ökat anslag för att på ett effektivt sätt kunna utföra de uppdrag som förslagen innebär. Utökade kostnader för DIGG inbegriper till exempel personal, teknik och budget för att:
  • på ett effektivt sätt kunna verka i det föreslagna verksamhetsområdet (7§)
  • skapa förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker (10§)
  • upprätta och utbilda Tjänsteman i beredskap (11§)
  • utföra de uppgifter som följer av 16§.

Utöver detta finns behov av att skala upp befintlig verksamhet och anpassa de befintliga säkerhetsåtgärderna.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har enhetschef Chanett Edlund och chefsjurist Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit expert informationssäkerhet Johan Lindberg.

Datum: 28 augusti 2019

Dnr: 2019-137

Publicerad
27 augusti 2019