Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2019
  5. E-hälsomyndighetens rapport Reglering av personuppgiftsbehandling

E-hälsomyndighetens rapport Reglering av personuppgiftsbehandling

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

DIGG har inte något att invända mot de förslag och bedömningar som görs i
rapporten men vill påtala följande:

  • Det är viktigt att de bestämmelser som föreslås är nödvändiga så att de inte i onödan hindra eller hämma den förvaltningsgemensamma digitaliseringen.
  • För detaljerade bestämmelser kan motverka en effektiv och ändamålsenlig offentlig förvaltning.
  • De problem som myndigheterna beskriver kring att befintliga registerförfattningar begränsar deras verksamhetsutveckling måste beaktas när nya registerförfattningar tas fram.

Generella synpunkter

Många myndigheter upplever att befintliga registerförfattningar är svåröverskådliga, komplexa, fragmenterande och onödigt detaljerade, vilket begränsar myndigheterna i deras verksamhetsutveckling.  Flertalet myndigheter har också framfört att det finns behov av en samlad översyn av befintliga registerförfattningar i syfte att anpassa regleringen och på så sätt möjliggöra en ökad digitalisering. 

DIGG anser att det är viktigt att den kritik som myndigheterna riktar mot registerförfattningarna som hindrande eller hämmande för deras verksamhetsutveckling beaktas när nya registerförfattningar tas fram. Om varje ny EU-författning leder till att Sverige inför nya registerförfattningar kommer det att öka på de svårigheter som redan har identifierats för offentlig förvaltnings digitalisering. DIGG vill därför påtala behovet av att beakta vad Digitaliseringsrättsutredningen framför i sin utredning att inom ramen för det föreslagna beredningsorganet metodiskt ta hand om vissa förändringsbehov på området för registerförfattningarna samt att åstadkomma förändringar som på sikt är förenliga med en mer generell reglering för myndigheterna på dataskyddsförordningens område. 

För att kunna tillgodose medborgarens behov och leva upp till förväntningarna på en ökad digitalisering inom den offentliga förvaltningen är det nödvändigt att anpassa registerförfattningarna och inte bygga vidare på ett föråldrat regelverk.

Slutligen tycker DIGG att det vore lämpligt att analysera hur EU-förordningen om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster, som trädde i kraft den 11 dec 2018, påverkar förslagen i rapporten. Inom informationsområdet F. Hälso- och sjukvård pekas information och digitala tjänster för att köpa receptbelagda läkemedel i en annan medlemsstat än den medlemsstat där receptet utfärdades, online eller personligen ut som ett område som omfattas av förordningen (se förordningens bilaga 1). Förordningen ställer krav på engångsprincipen att myndigheter i Europa ska kunna utbyta information mellan varandra för att minska bördan för medborgare och företag. Då E-hälsomyndighetens förslag tycks ligga nära förordningens syfte kanske den nya förordningen kan bidra i implementationslösningar och juridiska lösningar.


Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Linn Kempe och seniora rådgivaren Viktoria Hagelstedt deltagit. Föredragande har varit juristen Petra Kanon.

Datum: 28 oktober 2019

Dnr: 2019-140

Publicerad
27 oktober 2019