Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2019
  5. Ds 2019:18 Digital kommunikation i domstolsprocesser

Ds 2019:18 Digital kommunikation i domstolsprocesser

Generella synpunkter

DIGG tillstyrker förslagen i promemorian men önskar framföra följande kommentarer.

Ett av promemorians huvudområden är formkrav kopplade till domstolsprocesser och borttagande eller förändringar av dem. Det framgår inte uttryckligen av promemorian om det har gjorts bedömningar huruvida annat nödvändigt författningsstöd finns för att möjliggöra den ökade digitala kommunikation i domstolsprocesser som avses. Som exempel kan nämnas lämpligt författningsstöd för behandling av personuppgifter. Om bedömningar om nödvändigt författningsstöd inte har gjorts bör de genomföras i den fortsatta beredningen av ärendet, i syfte att säkerställa att förslagen kan leda till ökad digital kommunikation i praktiken. 

5.2 Digitala rättegångsfullmakter

DIGG önskar påminna om att det i slutrapporten i regeringsuppdraget om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn
(Fi2018/02150/DF, FI2018/03037/DF och I2019/01061/DF) föreslås att Mina ombud blir ett prioriterat så kallat byggblock. Detta mot bakgrund av att det finns ett behov av en nationell, gemensam, infrastruktur för hantering av ombud i digitala tjänster. Det är önskvärt att arbetet med Mina ombud beaktas om tjänster för digitala fullmakter i domstolsprocesser utvecklas i framtiden. 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit juristen Philip Levin.

Datum: 7 november 2019

Dnr: 2019-229

Publicerad
6 november 2019