Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2018
  5. Remiss med förslag till nya föreskrifter på området upphandling

Remiss med förslag till nya föreskrifter på området upphandling

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) är positiv till att bestämmelserna om gallring av handlingar vid direktupphandlingar harmoniseras med lagkravet för dokumentation av direktupphandlingar enligt 19 kap. 30 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

DIGG delar bedömningen och de skäl som anförs som anledning till ändringen. DIGG har inga synpunkter gällande att vissa allmänna råd flyttas över till en vägledning. Vidare instämmer DIGG i att de handlingar som kan uppkomma med anledning av förfarandena med förhandling med anbudsgivare och ESPD redan omfattas av bestämmelserna gällande anbud och intyg samt att starttidpunkten för gallringsfristen är ändamålsenlig.

Även bedömningen gällande bevarande av handlingar vid samverkan mellan upphandlande myndigheter är enligt DIGG korrekt. Eftersom detta förfarande utgör ett undantag från LOU innebär det att de myndigheter som vill samarbeta har bevisbördan för att samtliga förutsättningar enligt paragrafen är uppfyllda. De samarbetande myndigheterna bör därför ha underlag som stöd för sitt beslut att tillämpa aktuell paragraf och detta underlag bör finnas bevarat under åtminstone hela samarbetstiden.

Slutligen noterar DIGG att Riksarkivet under avsnitt 6 i promemorian tar upp frågan om lagen (2013:311) om valfrihetssystem för elektronisk identifiering bör omfattas av föreskrifterna. Det kan först konstateras att DIGG tagit över ansvaret för detta förfarande.

Vidare är statusen kring denna lag som upphandlingslag oklar och under utredning (se SOU 2017:114, s. 223 och 238–239). Av den anledningen är det DIGG:s uppfattning att lagen 2013:311, i avvaktan på klargörande, inte bör omfattas av aktuell föreskrift.

Detta remissvar har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. Jurist Petra Kanon har varit föredragande.

Datum: 12 oktober 2018

Dnr: 2018-41

Publicerad
11 oktober 2018