Till innehållet
 1. Start
 2. Publicerat
 3. Remisser och yttranden
 4. Remisser från DIGG
 5. Principer vid tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande

Principer vid tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning vill inhämta synpunkter på utkastet till Principer vid tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande.

Förslaget i korthet

Nu ska det bli lättare för offentliga förvaltning att göra information tillgänglig för andra att använda. DIGG presenterar här nya principer för tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande, med målet att öka effektivitet och transparens i samhället.

Dessa principer ska hjälpa verksamheter att sätta upp tekniska, organisatoriska och juridiska förutsättningar som underlättar tillgängliggörande och användning av offentlig information, det vill säga all typ av information inom offentliga verksamheter.

Principerna består av följande rubriker med tillhörande detaljförklaring:

 • Använd öppna standardiserade licenser.
 • Erbjud information avgiftsfritt.
 • Erbjud information utan krav på registrering.
 • Beskriv och synliggör information.
 • Tillgängliggör information efter användarnas behov.
 • Erbjud aktuell, komplett och uppdaterad information.
 • Använd maskinläsbara, öppna och standardiserade format, stabila adresser och unika identifierare.
 • Erbjud ändamålsenlig dokumentation.
 • Uppmuntra till användning och återkoppling.

Arbetet med principerna har pågått sedan i höstas och arbetsgruppen på DIGG har bland annat hämtat inspiration från norska regeringens principer för öppna data i kombination med principer från Svenskt ramverk för digital samverkan, principerna från International Open Data Charter, strategi för miljödatahantering samt egna kunskaper och erfarenheter.

Uppdatering

Under våren 2020 inhämtade DIGG synpunkter under en öppen remiss. Engagemanget var stort, närmare 50 svar kom in från både offentliga och privata aktörer, från ideella föreningar och privatpersoner. Synpunkterna bearbetades och under hösten fastställdes Principer för att tillgängliggöra information. Tack till er alla som har bidragit till arbetet genom att ge oss värdefulla synpunkter och feedback.

Nationella principer för att tillgängliggöra information

Dokument och länkar

Publicerad
22 mars 2020