Till innehållet
 1. Start
 2. Publicerat
 3. Remisser och yttranden
 4. Remisser från DIGG
 5. Lämna synpunkter på nya rekommendationer för upphandling av information med inbyggd öppenhet

Lämna synpunkter på nya rekommendationer för upphandling av information med inbyggd öppenhet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har under hösten samarbetat med Upphandlingsmyndigheten, e-Sam och NSÖD-projektet och tagit fram en första version av rekommendationer till offentliga aktörer kring upphandling av information med inbyggd öppenhet. Nu inhämtas synpunkter på förslaget.

Remissen ska besvaras senast den 28 februari 2022 och skickas till registrator@digg.se, märk det inskickade svaret med diarienummer 2021–2839 “Möjlighet att lämna synpunkter på Rekommendationer för upphandling av information med inbyggd öppenhet”.

Om denna inbjudan

Begreppet ”inbyggd öppenhet” kommer från EU:s öppna data-direktiv från 2019 och betyder att man bygger in möjligheter till datadelning redan vid upphandling, kravställning och vid systemutveckling.

Sveriges datastrategi från okt 2021 har satt en tydlig viljeinriktning för data:

”Sverige ska vara en ledande datadelningsnation inom AI och digital innovation med syftet att stärka välfärden, konkurrenskraften och ett hållbart samhälle. De statliga förvaltningsmyndigheter som kan effektivisera verksamheten och förenkla för företag och medborgare med hjälp av delade data, AI och datadriven analys ska ha påbörjat det arbetet senast 2025.”

Under 2022 föreslås också en ny öppna data-lag för att realisera EU:s öppna data direktiv, som ytterligare stärker fokuset på att data är en resurs för framtiden. Dessa rekommendationer syftar till att förenkla för offentliga organisationer att möjliggöra både öppna data och kontrollerad datadelning, samt att förenkla regelefterlevnaden mot den nya kommande öppna data lagen och följsamheten mot Sveriges datastrategi.

Förslaget i korthet

Dessa rekommendationer utgår ifrån sju identifierade kravområden som tillsammans syftar till att täcka in informationens hela livscykel och ge stöd för olika situationer som behöver hanteras och tas höjd för i upphandlingar som involverar information. Med information menar vi här även datamängder.

Kravområdena är följande:

 1. Rätten till information ska säkras
 2. Strukturerade data för delning
 3. Terminologi och språk som möjliggör interoperabilitet
 4. Långsiktigt hållbara domäner och länkar
 5. Möjliggör åtkomst till informationen
 6. Dokumentation som stödjer god datahantering
 7. Rätt till förvarning och stöd vid förändringar

Rekommendationerna är övergripande och generella i syfte att kunna användas av alla offentliga organisationer. Mer explicita exempel och områdesspecifikt stöd kommer att utvecklas som ett komplement till dessa rekommendationer i syfte att skapa ett bättre stöd för den operativa verksamheten.

Viktiga datum

Remissperioden har några viktiga datum som det är bra att komma ihåg:

 • Öppen frågestund 1: måndag 24 januari mellan kl. 13.00-15.00
 • Öppen frågestund 2: torsdag 27 januari mellan kl. 13.00-15.00
 • Deadline för synpunkter är 28 februari via mail till registrator@digg.se (märk med diarienumret)

Mer information om de öppna virtuella frågestunderna hittar du på sidan evenemang.

Evenemang som DIGG anordnar

Att ge synpunkter på rekommendationerna

Om möjligt är det rekommenderat att ge huvudansvaret för remissarbetet till en ansvarig för öppna data i första hand eller till digitaliserings-/upphandlingsansvariga i andra hand. För att samla in så många viktiga synpunkter som möjligt kan andra lämpliga kompetenser att kontakta vara:

 • Upphandlare IT
 • Jurister
 • Utvecklare/programmerare
 • Informationsarkitekter
 • Informationsägare
 • Digitaliseringsansvariga (CDO/Strateg)

Det är bra om synpunkterna på själva rekommendationerna följer samma struktur som i det här dokumentet och är enkla att koppla till vart i texten som ändringar föreslås. I övrigt är det också positivt med mer generella synpunkter som t.ex. om det saknas kravområden eller specifika rekommendationer, samt tankar kring hur väl dessa rekommendationer kan stödja offentliga aktörer i deras arbete.

Det fortsatta arbetet

I denna remiss presenterar vi första utkastet till övergripande rekommendationer för upphandling av data med inbyggd öppenhet. Vi ser att vi fortsatt behöver synka dessa rekommendationer till ett flertal antal andra rekommendationer och ramverk, bl.a. göra mer tydlig mappning mot den nyligen släppta rekommendationen för en nationell REST-API profil (dec -21), samt mot SKR:s rekommendationer kring upphandling av IoT baserade plattformar för välfärdstjänster. Detta kommer att göras parallellt med hanteringen av inkomna svar på denna remiss.

Nästa steg är att ta fram mer områdesspecifika exempel för att ytterligare stödja offentliga aktörer i arbetet med att följa rekommendationerna. Detta är tänkt att ske i bred samverkan med andra aktörer. Annat stöd i form av t.ex. seminarium och andra utbildande insatser och stöd planeras också. På https://community.dataportal.se/ kommer man också att kunna diskutera rekommendationerna.

Remiss Nya rekommendationer för upphandling av information med inbyggd öppenhet (pdf, 627 kb)

Publicerad
15 december 2021