Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Remisser från DIGG
  5. Förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

Förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning vill genom denna remiss inhämta synpunkter på sitt förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service.

Svarsperiod avslutad

Förslaget i korthet

Den 1 januari 2019 trädde lagen (2018:1937) och förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft. De genomför det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet (direktiv (EU) 2016/2102). Direktivet föreskriver bland annat att offentliga myndigheters (offentliga aktörer i Sverige) webbplatser och mobila applikationer ska bli mer tillgängliga genom att göra dem möjliga att uppfatta, vara hanterbara, begripliga och robusta.

Vissa av direktivets bestämmelser och bestämmelser i tillhörande genomförandebeslut av kommissionen saknar motsvarigheter i lagen och förordningen. DIGG bedömer därför att lagen och förordningen bör kompletteras genom att DIGG meddelar föreskrifter på området. Föreskrifterna föreslås innehålla bestämmelser som innebär att webbplatser och mobila applikationer utgör sådana tekniska lösningar som omfattas av lagens tillämpningsområde. Vi föreslår också definitioner av dessa tekniska lösningar.

I enlighet med direktivet föreslår vi vidare att det i föreskrifter fastställs att digital offentlig service ska vara möjlig att uppfatta, vara hanterbar, begriplig och robust samt att service som uppfyller kraven i den relevanta EN-standarden förutsätts leva upp till kraven. Utöver det föreslår vi bestämmelser om vad tillgänglighetsredogörelser ska ha för innehåll och när kraven i föreskrifterna ska vara uppfyllda. Vi har valt att inte ställa högre krav än de som fastställs i direktivet och i genomförandebeslutet. Föreskrifterna föreslås träda i kraft 1 maj 2019.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter kompletterar bestämmelserna i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service och i förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service. Föreskriften syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer samt rättsakter som har meddelats med stöd av direktivet.

De uttryck som används i föreskrifterna har samma innebörd som i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tekniska lösningar

2 § Webbplatser och mobila applikationer är de tekniska lösningar som omfattas av tillämpningsområdet för lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

3 § Med webbplats avses en eller ett antal webbsidor som står under en aktörs kontroll och hålls samman på något sätt, till exempel genom att ha samma domänadress, ett gemensamt utseende eller något systematiskt sätt att navigera mellan sidorna.

4 § Med webbsida avses en resurs som inte är inbäddad och som hämtats från en enda URI (Uniform Resource Identifier) med hjälp av HTTP (Hypertext Transfer Protocol), och varje annan resurs som används i återgivningen eller är tänkt att återges tillsammans med den huvudsakliga resursen i ett användarprogram.

5 § Med mobil applikation avses en programvara som utformas och utvecklas för användning av allmänheten i mobila enheter som smarttelefoner och pekplattor. I detta ingår inte själva den programvara som styr dessa enheter (mobila operativsystem) eller själva datorutrustningen.

Tekniska krav

6 § Digital offentlig service ska vara möjlig att uppfatta, vara hanterbar, begriplig och robust.

7 § Digital offentlig service som överensstämmer med de krav som anges i Annex A (bilaga A) i den europeiska standarden EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) uppfyller kraven i 6 §.

Tillgänglighetsredogörelse

8 § Den tillgänglighetsredogörelse som avses i 13 § lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service ska innehålla
1. namn på offentlig aktör samt den eller de webbplats(er) och mobil(a) applikation(er) som tillgänglighetsredogörelsen avser,
2. en beskrivning av fullgörandestatus med alternativen helt, delvis eller inte förenligt med gällande krav,
3. en förteckning över de delar av innehållet som inte är tillgängliga och de skäl som ligger till grund för att de inte är tillgängliga och, i förekommande fall, de tillgängliga alternativ som finns,
4. datum för beredning av redogörelsen och vilken metod som har använts för att bedöma om den digital offentliga servicen uppfyller kraven i 6 §,
5. en beskrivning av och en länk till den funktion som avses i 13 § andra stycket lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, som gör det möjligt för en enskild person att meddela den berörda aktören att dess digitala service inte uppfyller kraven i 6 § dessa föreskrifter, eller framställa en sådan begäran om tillgängliggörande av digital service som har undantagits som avses i 15 § samma lag, och
6. en länk till det förfarande som Myndigheten för digital förvaltning har för anmälningar om upplevd brist avseende tillgänglighet till digital offentlig service.
När det gäller webbplatser ska tillgänglighetsredogörelsen vara i ett tillgängligt format och en länk till den vara klart och tydligt synlig på den relevanta webbplatsen eller finnas på alla webbsidor.
När det gäller mobila applikationer ska tillgänglighetsredogörelsen vara i ett tillgängligt format och vara tillgänglig på webbplatsen för den offentliga aktör som utvecklade den berörda mobila applikationen, eller i anslutning till den information som är tillgänglig när applikationen laddas ner.

När kraven ska vara uppfyllda

9 § De krav som avses i 6 § och 8 § ska vara uppfyllda
1. från och med den 23 september 2019 för webbplatser som har offentliggjorts från och med den 23 september 2018,
2. från och med den 23 september 2020 för webbplatser som inte omfattas av första punkten,
3. från och med den 23 juni 2021 för mobila applikationer.

Publicerad
27 februari 2019