Till innehållet

Hur gör jag om jag tror att min myndighet eller kommun berörs?

[{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["Ta del av ",{"tag":"a","children":["förordning (EU) 2018\/1724 "],"attributes":{"title":"Förordningen (EU) 2018\/1724","href":"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/TXT\/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC"}}],"attributes":{}},{"tag":"span","children":["för att se om myndigheten berörs. Framförallt är bilagorna 1, 2 och 3 relevanta för att avgöra om myndigheten berörs."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["Kontakta oss på DIGG via ",{"tag":"a","children":["info@digg.se"],"attributes":{"title":"info@digg.se","href":"mailto:info@digg.se"}}," om du tror att myndigheten berörs."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}}]