Till innehållet

Policy för utveckling av programvara (html)

[{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Denna policy anger grundläggande principer som ska vara vägledande vid anskaffning\/utveckling av programvara där DIGG finansierar arbetet."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h3","children":[{"tag":"span","children":["Öppenhet för nytta och förtroende"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Största möjliga öppenhet ska prägla arbetet."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"ol","children":["\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["Det DIGG gör ska hålla den kvalitet att det tål insyn."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["DIGG är en skattefinansierad verksamhet där det är naturligt att så mycket som möjligt av resultatet av myndighetens verksamhet kan komma till så bred nytta som möjligt."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Där det finns skäl att begränsa denna öppenhet ska inte mer än nödvändigt undantas."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h3","children":[{"tag":"span","children":["Öppen källkod"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Programvara som utvecklas\/anskaffas ska i normalfallet publiceras som öppen källkod. Ett skäl till detta är att villkor för att dela med oss av programvaran, äganderättsfrågor mm därmed blir reglerade på ett standardiserat sätt."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Licensval ska beslutas innan arbetet påbörjas."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Valet styrs av varje projekts förutsättningar men följande principer ska vara vägledande:"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["I de fall då DIGG bidrar till ett befintligt projekt ska DIGG acceptera redan beslutade licensval förutsatt att valet innebär en licens som finns upptagen på opensource.org. Endast om befintliga val är så olämpliga att DIGG inte skulle kunna stödja projektet ska krav ställas på att projektet byter licensform."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["I det fall då DIGG tar initiativ till, eller äger ett projekt skall licensformerna Apache eller BSD \"2-clause\" användas i första hand. Valet av Apache resp. BSD-licenser följer av att dessa licenser innebär väldigt få restriktioner och även medger fri kommersiell användning."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["I de fall där syftet med publiceringen inte är öppen spridning utan snarare att skapa en sluten krets av organisationen som tillsammans förvaltar programvaran ska GPL-licens väljas. Eftersom detta begränsar möjligheterna till återanvändning är detta ett undantagsfall som särskilt ska motiveras."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}}]