Till innehållet

Vem kan ta del av personuppgifterna

[{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["De medarbetare på DIGG som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig. Dina personuppgifter kan också lämnas till en leverantör av en underskriftstjänst eller till en annan förlitande part för identitetskontroll eller äkthetskontroll av en elektroniskt underskriven handling."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["DIGG och den e-tjänsteleverantören som är en myndigheter och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, serviceskyldighet mellan myndigheter, myndigheters arkiv och statistik. DIGG och den e-tjänsteleverantören som är en myndighet kommer därför att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att följa gällande lagstiftning. Detta innebär t.ex. att om någon begär ut en allmän handling som innehåller personuppgifter kan DIGG eller den e-tjänsteleverantören som är en myndighet komma att lämna ut dessa i enlighet med offentlighetsprincipen till enskilda eller till andra myndigheter om det följer av serviceskyldighet eller bestämmelser i lag eller förordning."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["För det fall DIGG eller den e-tjänstleverantören lämnar ut personuppgifter till tredje part för att denne ska behandla personuppgifter för vår räkning ingår DIGG eller e-tjänstleverantören ett personuppgiftsbiträdesavtal med den parten för att säkerställa att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om personuppgifterna överförs till en tredje part eller leverantör utanför EU så säkerställer DIGG eller e-tjänstleverantören att mottagaren behandlar personuppgifterna på en säkerhetsnivå som motsvarar kraven i dataskyddsförordningen genom avtal eller andra förbindelser från den som mottar personuppgifterna. "],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}}]