Till innehållet

Varför och med vilken rätt behandlar DIGG och e-tjänsteleverantören dina personuppgifter

[{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["I de tjänster som beskrivs ovan behandlas dina personuppgifter för följande ändamål:"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["För kommunikation och för hantering av identitetsintyg och anknytande funktioner."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["För identitetskontroll och för elektronisk underskrift."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["För att säkerställa att en e-tjänst eller ",{"tag":"span","children":["Sweden Connect"],"attributes":{"lang":"en"}}," inte missbrukas eller används i strid mot regler i författning eller avtalsvillkor."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["För att möjliggöra support när användare eller leverantör av e-tjänst behöver hjälp, till exempel för att utreda en misstanke om fel i dessa funktioner eller missbruk av dem."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["Om det krävs för incidentrapportering, internationellt samarbete mellan medlemsstater eller annars enligt de regler som gäller enligt EU-förordning eller Europeiska kommissionens genomförandebeslut."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är att de är nödvändiga för att utföra en rättslig förpliktelse, en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning samt för att fullgöra ett avtal där du är part."],"attributes":{}}],"attributes":{}}]