Till innehållet

Vad för slags personuppgifter behandlas

[{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Dina personuppgifter lämnas av e-tjänsteleverantören till DIGG när du vill använda en utländsk e-legitimation. I detta led behandlas endast din IP-adress."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["DIGG lämnar därefter dina personuppgifter till berörd utländsk eIDAS-nod. När DIGG mottagit ett identitetsintyg för dig från mottagarlandets nod, lämnar DIGG dina personuppgifter till e-tjänsteleverantören av den e-tjänst du besöker. De personuppgifter som behandlas i detta led utöver IP-adress, är de som framgår av identitetsintyget (till exempel namn, födelsedatum och identitetsbeteckning) eller uppkommer till följd av säkerhetskontroller. Dina personuppgifter kan också lämnas till en leverantör av en underskriftstjänst eller till en annan förlitande part för identitetskontroll eller äkthetskontroll av en elektroniskt underskriven handling."],"attributes":{}}],"attributes":{}}]