Till innehållet

Personuppgiftsansvaret inom processen för att använda Sweden Connect

[{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["I samband med din användning av den svenska eIDAS-noden behandlas dina personuppgifter av"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["DIGG och"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["den som tillhandahåller den e-tjänst där du legitimerar dig (e-tjänsteleverantören)."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Processen när du legitimerar dig med en utländsk e-legitimation i en svensk e-tjänst består, om inte annat särskilt anges, av tre led.",{"tag":"br","children":null,"attributes":{}}],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"ol","children":["\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["Först behandlas dina personuppgifter av e-tjänsteleverantören. I e-tjänsten väljer du ”Foreign ID” och styrs därefter till den svenska eIDAS-noden."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["Därefter behandlar DIGG dina personuppgifter i den svenska eIDAS-noden. Där anger du det land där den e-legitimation som du ska använda är utfärdad. Du styrs sedan till det landets eIDAS-nod. Efter behandlingar i utlandet mottar den svenska eIDAS-noden ett identitetsintyg för dig, kontrollerar att intyget är äkta och översänder det i rätt format till leverantören av den e-tjänst du besöker."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["Slutligen mottar e-tjänsteleverantören ett identitetsintyg med dina personuppgifter. Mottagaren kontrollerar intyget och använder det t.ex. för att släppa in dig eller i en underskriftstjänst."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["E-tjänsteleverantören är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av dina personuppgifter som utförs i e-tjänsten."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["DIGG är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av dina personuppgifter som utförs i den svenska eIDAS-noden. DIGG är även personuppgiftsansvarig för behandlingen i aktörsregistret, men där behandlas inte dina personuppgifter. De enda personuppgifter som förekommer där är vissa kontaktuppgifter till e-tjänstleverantörerna."],"attributes":{}}],"attributes":{}}]