Till innehållet

Dina rättigheter

[{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Dataskyddsförordning ger dig som registrerad flera rättigheter. Vissa av rättigheterna gäller obegränsade för personuppgiftsbehandling hos myndigheter. Andra gäller i begränsad omfattning för personuppgiftsbehandling i myndigheters verksamhet.",{"tag":"br","children":null,"attributes":{}}," ",{"tag":"br","children":null,"attributes":{}},"Nedan följer en uppräkning av vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordning. Du får också veta om rättigheten gäller utan begränsning."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h3","children":[{"tag":"span","children":["Rätt till registerutdrag"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Du har rätt att få bekräftat om den personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifter om dig och i så fall har du också rätt att få tillgång till dem och viss information om behandlingen."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h3","children":[{"tag":"span","children":["Rätt till rättelse"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade utan onödigt dröjsmål."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h3","children":[{"tag":"span","children":["Rätt till radering"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen eller har behandlats på ett olagligt sätt. Om förutsättningar är uppfyllda ska den personuppgiftsansvarige radera uppgifterna utan onödigt dröjsmål."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Rätten till radering är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom myndigheten i de allra flesta fall behandlar uppgifter med stöd av bestämmelser i lag eller förordning. Myndigheten behandlar med andra ord personuppgifterna för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Under dessa omständigheter har du inte rätt att få dina uppgifter raderade."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h3","children":[{"tag":"span","children":["Rätt till begränsning av behandling"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Du har rätt att kräva att personuppgiftsansvarig myndighet begränsar personuppgiftsbehandlingen under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen, inte är korrekta eller behandlas olagligt."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Den här rättigheten skiljer sig från rätten att bli raderad eftersom det inte handlar om att radera uppgifter, utan istället om att begränsa användningen av dem. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h3","children":[{"tag":"span","children":["Rätt till dataportabilitet"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Du har rätt att flytta personuppgifter som behandlas automatiskt från en personuppgiftsansvarig till en annan. Det gäller personuppgifter som du själv har lämnat till den personuppgiftsansvariga med stöd av samtycke eller avtal. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att få uppgifterna överförda direkt."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Rätten till dataportabilitet är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom behandling av personuppgifter oftast sker med stöd av andra rättsliga grunder än samtycke och avtal."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h3","children":[{"tag":"span","children":["Rätt att göra invändningar"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["I vissa fall har du rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling. Rätten att invända gäller bland annat när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Om du invänder mot en behandling får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h3","children":[{"tag":"span","children":["Rätt att återkalla samtycke"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Om den personuppgiftsansvariga har fått ditt samtycke att behandla dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla samtycket. Du återkallar lättast ditt samtycke genom att skicka e-post till dataskyddsombudet hos den som är personuppgiftsansvarig för den aktuella behandlingen."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Om du återkallar ditt samtycke så innebär det att den personuppgiftsansvariga inte kan behandla dina personuppgifter ytterligare. Lagligheten av den personuppgiftsbehandling som skedde innan samtycket återkallades påverkas inte. Det innebär att den personuppgiftsansvariga har haft en rättslig grund att behandla personuppgifterna fram till att samtycket återkallades."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"h3","children":[{"tag":"span","children":["Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten"],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att den personuppgiftsansvariga behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen."],"attributes":{}}],"attributes":{}}]