Till innehållet

Vem kan ta del av personuppgifterna

[{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["De medarbetare på DIGG som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig. Det kan även hända att behörig personal hos samarbetspartners eller leverantörer får del av personuppgifter."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["DIGG är en myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, serviceskyldighet mellan myndigheter, myndigheters arkiv och statistik. DIGG kommer därför att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att följa gällande lagstiftning. Detta innebär t.ex. att om någon begär ut en allmän handling som innehåller personuppgifter kan DIGG komma att lämna ut dessa i enlighet med offentlighetsprincipen till enskilda eller till andra myndigheter om det följer av serviceskyldighet eller bestämmelser i lag eller förordning."],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":[{"tag":"span","children":["För det fall DIGG lämnar ut personuppgifter till tredje part för att denne ska behandla personuppgifter för vår räkning ingår DIGG ett personuppgiftsbiträdesavtal med den parten för att säkerställa att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om personuppgifterna överförs till en tredje part eller leverantör utanför EU så säkerställer DIGG att mottagaren behandlar personuppgifterna på en säkerhetsnivå som motsvarar kraven i dataskyddsförordningen genom avtal eller andra förbindelser från den som mottar personuppgifterna. "],"attributes":{}}],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}}]