Till innehållet

Varför och med vilken rätt behandlar DIGG personuppgifter

[{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["DIGG behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra, utveckla och informera om sin verksamhet. Vår verksamhet styrs av lagar, myndighetsinstruktioner och regeringsuppdrag, vilket innebär att DIGG oftast stödjer sin rätt att behandla personuppgifter på den rättsliga grunden att det är ett allmänt intresse att behandlingen sker eller för att det är en rättslig förpliktelse. I vissa fall behandlar DIGG personuppgifter för att det är nödvändigt att fullgöra ett avtal med den registrerade. Undantagsvis kan DIGG även behandla personuppgifter med ditt samtycke om det är tillämpligt och nödvändigt med hänsyn till situationen."],"attributes":{}}],"attributes":{}}]