Till innehållet

Hur länge sparas personuppgifterna

[{"tag":"p","children":[{"tag":"span","children":["DIGG behandlar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för det syfte som de samlades in för. Som myndighet måste DIGG följa bestämmelserna i arkivlagen och dina personuppgifter kan därför komma att arkiveras och sparas i enlighet med de lagkrav som finns."],"attributes":{}}],"attributes":{}}]