Till innehållet

De omfattas av lagens krav

[{"tag":"p","children":["Lagen är tillämplig på offentliga aktörer, vilket innebär att dessa aktörer ansvarar för att deras digitala service lever upp till lagens krav.  Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Begreppet offentlig aktör innefattar även privata aktörer som med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Även enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, och som till största delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå, omfattas av begreppet offentlig aktör och av lagen."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["De konkreta bestämmelserna avseende privata aktörer finns i 4 § i lagen, där det framgår att begreppet offentlig aktör omfattar privata aktörer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som till någon del är offentligt finansierad och som"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":["bedriver i egenskap av enskild huvudman inom skolväsendet eller huvudman för en sådan internationell skola som avses i 24 kap. skollagen (2010:800)"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["utgör hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125)"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["bedriver enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1988:870) vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller utgör personlig assistans som utförs med assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken."],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Dessutom omfattas enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och som till största delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå."],"attributes":{}}]