Till innehållet

Undantag från lagens krav

[{"tag":"p","children":["Viss digital offentlig service är undantagen från lagens krav. Det rör sig om digital offentlig service som utgörs av:"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"ul","children":["\n",{"tag":"li","children":["direktsändningar av tidsberoende medier,"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["kartor som inte är avsedda för navigering,"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll,"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som inte kan göras fullständigt tillgängliga utan betydande hinder,"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["digital service inom verksamhet som tillhör skolväsendet eller de särskilda utbildningsformerna enligt 1 kap. eller 24 kap. skollagen (2010:800) eller pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem enligt 25 kap. skollagen, om inte servicen hänför sig till verksamhetens väsentliga administrativa funktioner."],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter,"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020,"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["innehåll på webbplatser som endast är tillgängliga för slutna grupper och inte för allmänheten som sådan, som offentliggjorts före den 23 september 2019 fram till dess att sådana webbplatser genomgår en omfattande översyn,"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"li","children":["endast sådant innehåll som varken är nödvändigt för att genomföra aktiva administrativa förfaranden eller uppdateras eller redigeras efter den 23 september 2019."],"attributes":{}},"\n"],"attributes":{}},"\n",{"tag":"p","children":["Lagen är inte heller tillämplig på kartor avsedda för navigering, om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt."],"attributes":{}}]