Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

Med den offentliga förvaltningen menas kommuner, landsting och statliga myndigheter. Vi ansvarar för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen såsom den beskrivs i myndighetens instruktion. Vidare bistår vi regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen, och följer och analyserar utvecklingen.

Flera rapporter och utredningar har kommit fram till att styrningen av den digitala förvaltningen är komplex och att den varit allt för splittrad. DIGG har ett samlat ansvar för frågorna – på så sätt skapas en tydligare styrning mot de mål som regeringen satt upp.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2018