Så här styrs vi

Myndigheten för digital förvaltning är en statlig myndighet under Infrastrukturdepartementet. Vi ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Vår verksamhet styrs av regeringens årliga budget och av myndighetens instruktion där befogenheter och skyldigheter beskrivs. Dessutom beslutar regeringen om årliga regleringsbrev och särskilda beslut om uppdrag.

Alla statliga myndigheter lyder under myndighetsförordningen. Där står bland annat att det är myndighetens ledning som ansvarar inför regeringen för verksamheten och bland annat skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. Där står även att alla myndigheter har ett ansvar att utveckla sin verksamhet. Myndigheten skall verka för att genom samarbete med myndigheter och andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet.

Ansvarigt statsråd är energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Generaldirektör är Anna Eriksson.

Läs mer om hur vi styrs