Till innehållet

Uppdrag att vara projektledare för utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg

Regeringen har gett DIGG i uppdrag att vara projektledare för en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg.

Uppdraget ska komplettera regionernas förberedande arbete på detta område och ska därför utföras i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Samverkan ska också ske med E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt andra relevanta aktörer till exempel privata leverantörer av vaccinationsintyg.

Målet är att infrastrukturen ska vara tillgänglig från och med den 1 juni 2021.

Viktiga datum

DIGG rapporterade den 5 mars 2021 om förslag till regelförändringar och finansiering för genomförande av projektet. Uppdraget ska slutrapporteras till Infrastrukturdepartementet senast den 31 oktober 2021.

Vanliga frågor och svar

Regeringsuppdraget att projektleda arbetet med en digital infrastruktur för vaccinationsbevis har pågått i drygt två månader i intensiv samverkan med alla medverkande parter. Den 5 mars rapporterade DIGG till regeringen om de regelförändringar som krävs för att det ska vara möjligt att göra vaccinationsbevis tillgängliga för resande.

DIGG ska samverka med E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt andra relevanta aktörer, till exempel privata leverantörer av vaccinationsbevis. DIGG:s arbete ska komplettera regionernas förberedande arbete på området och myndigheten ska därför även samverka med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Uppdraget och projektet för detta pågår sedan en tid. Projektet har påbörjat utvecklingen av en lösning som successivt tas fram av de medverkande myndigheterna. Det kommer inte att bli någon upphandling av den förvaltningsgemensamma infrastrukturen för lösningen. De resurser och kompetenser som finns hos de medverkande myndigheterna kommer att användas. Det kommer sedan att vara öppet för leverantörer och privata aktörer att skapa eller anpassa tjänster för att stödja individer att hantera bevisen.

Den tekniska lösningen bygger på det nationella vaccinationsregistret (NVR) som källa för uppgifterna om vaccineringar. Uppgifterna om vaccinering begärs ut som bevis av individen som får tillgång till sitt vaccinationsbevis genom att legitimera sig med en e-legitimation. Beviset utfärdas till individen till en telefon, en app, en digital plånbok, som e-brev eller med möjlighet att själv skriva ut det. Individen kan sedan visa upp sitt bevis i sin telefon vid en gränskontroll eller motsvarande

Utvecklingen i Sverige följer de krav och regelverk som sätts upp i EU och hos världshälsoorganisationen WHO. Bevisen behöver därför följa en viss standard. Denna standard är tänkt att följas genom att bevisen framställs av en myndighet efter begäran av den vaccinerade. Men när man fått beviset är det tänkt att det ska kunna hanteras på  det sätt och genom den app eller lösning som väljs. Det ska också gå att skriva ut beviset på papper. Det kommer dock att finnas en tjänst som man identifierar sig i, som är tillgänglig på exempelvis en länk från 1177 eller från den ansvariga myndigheten.

DIGG har uppdraget att vara projektledare för att ta fram en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsbevis. I detta uppdrag ligger att också se och föreslå eventuella regelförändringar, vilket har gjorts i och med rapporteringen den 5 mars 2021.

I denna juridiska del har dock inte ingått att se vilka konsekvenser användningen av bevis för vaccination leder till i andra delar än de uppdraget avsett, att kunna möjliggöra resande.

Eventuell användning av vaccinationsbevis för privata eller offentligt anordnade evenemang saknar direkta regelverk och det är ofta upp till var och en som kräver ett intyg att göra det på ett sätt som följer författningar. Den författning som främst blir aktuell är den som reglerar diskriminering.

Läs mer här om diskrimineringslagen: https://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/

Varje individ som begär ut ett bevis har självklart också möjlighet att använda detta bevis på de sätt som de anser rimliga.

Då vi inte har något uppdrag kring dessa frågor och har vi inte någon information kring detta.

Begreppet vaccinationsbevis används för att inte riskera att blanda ihop med de intyg som hälso- och sjukvården har en lagstadgad skyldighet att utfärda.