Till innehållet

Uppdrag att vara projektledare för utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg

Regeringen har gett DIGG i uppdrag att vara projektledare för en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg.

Uppdraget ska komplettera regionernas förberedande arbete på detta område och ska därför utföras i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Samverkan ska också ske med E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt andra relevanta aktörer till exempel privata leverantörer av vaccinationsintyg.

Målet är att infrastrukturen ska vara tillgänglig från och med den 1 juni 2021.

Viktiga datum

DIGG ska senast den 5 mars 2021 rapportera eventuella behov av regelförändringar och finansiering för genomförande av projektet. Uppdraget ska slutrapporteras till Infrastrukturdepartementet senast den 31 oktober 2021.

Vanliga frågor och svar

DIGG arbetar just nu intensivt med att fördjupa oss i uppdraget och dess innebörd och vi formerar just nu en insats som kan möta detta uppdrag. Det uppdrag DIGG har fått, är att vara projektledare för en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg.

DIGG ska samverka med E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt andra relevanta aktörer, till exempel privata leverantörer av vaccinationsintyg. DIGG:s arbete ska komplettera regionernas förberedande arbete på området och myndigheten ska därför även samverka med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

De lösningar som kommer att behöva utvecklas för att enskilda ska kunna uppvisa och verifiera intyg kommer säkerligen kräva insatser från den privata sektorn. Vi kan dock inte säga hur vi kan eller kommer att samverka om dessa frågor ännu.

Vi har därför inte möjlighet att i detta stadie möta enskilda förslag på lösningar i nuläget. Det kommer att publiceras information som kan vara relevant för leverantörer framöver och ber er följa utvecklingen.

Myndigheters förhållningsregler

DIGG är en statlig myndighet som ska följa lagen om offentlig upphandling (LoU) när det gäller köp eller införskaffande av alla typer av personresurser eller tjänster. Det innebär att konsulter och utveckling av lösningar, som inte sker med egen anställd personal, alltid sker genom avrop på gällande ramavtal eller upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Dessa processer är regelstyrda och tar viss kalendertid.

Det finns även jävs- och konkurrensregler, likhetsprincip, säkerhetskrav, regelstyrda verksamheter och en mängd andra förutsättningar som myndigheter måste följa.