Till innehållet

Uppdrag att tillhandahålla rättsligt stöd till offentlig förvaltning avseende digitalisering

Regeringen har gett i uppdrag till DIGG att tillhandahålla rättsligt stöd till den offentliga förvaltningen avseende förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor. Det rättsliga stödet som ges ska utformas så att en hög grad av spridning och återanvändning kan åstadkommas och ska därför inte riktas till enskild aktör, det vill säga kommun, region eller statlig myndighet.

Arbetet ska bedrivas så att varaktig samverkan med myndigheter och andra aktörer som bistår offentlig förvaltning med rättsligt stöd inom digitaliseringsrådet etableras. Med anledning av det ska DIGG inhämta synpunkter och behov från relevanta myndigheter och andra aktörer, däribland SKR och Rådet för digitalisering av rättsväsendet.

Viktiga datum

Uppdraget ska delredovisas den 31 maj 2021 och slutredovisas till regeringen senast den 30 september 2021.

Vanliga frågor och svar

DIGG vill gärna få kännedom och kunskap om hur behovet av rättsligt stöd hos offentlig förvaltning ser ut. Kunskap om vilket behov som finns är ett sätt för myndigheten att kartlägga och inventera det rättsliga stöd som behövs avseende förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor.


Det rättsliga stödet kommer att riktas mot samtliga offentliga aktörer. Både kommuner, regioner och statliga myndigheter kommer att omfattas av stödet.


Det juridiska arbetet samt metoder för dialog och kommunikation har ännu inte etablerats. Under etableringsfasen kan offentliga aktörer kontakta info@digg.se om ni önskar beskriva ett behov som ni själva har eller som ni har identifierat

Det rättsliga stödet ska utformas för att uppnå en stor spridning, hög grad av återanvändning och ska hantera frågor som är av förvaltningsgemensam karaktär. Det innebär att det rättsliga stöd som DIGG etablerar och framöver kommer att tillhandahålla inte kommer att riktas mot en enskild offentlig aktör.

DIGG arbetar för närvarande med att etablera det rättsliga stödet som myndigheten ska tillhandahålla. Inför delrapportering 31 maj innebär arbetet främst analys för att kartlägga det behov av rättsligt stöd som finns hos offentlig sektor.


Under 2021, fram till slutrapportering 30 september, fokuserar myndigheten på att etablera formerna för det rättsliga stödet.