Till innehållet

Nationellt ramverk för grunddata

DIGG leder uppdraget att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Arbetet genomförs tillsammans med Bolagsverket, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Skatteverket.

Positiva samhällsekonomiska effekter

Nationella grunddata är uppgifter, inom offentlig förvaltning, som flera aktörer har behov av, som är viktiga i samhället och som uppfyller överenskomna egenskaper, principer och riktlinjer.

Det finns stora positiva effekter kopplat till grunddatauppdraget som bedöms skapa samhällsekonomiska nyttor om 900 miljoner kronor under en tioårsperiod (2022–2031) mätt i 2020 års penningvärde. 

Myndigheternas fortsatta arbete

Ramverket för nationella grunddata som nu etablerats utgår från de förslag som lämnats i slutrapporten från uppdraget om säker och effektiv tillgång till grunddata. Etablering av grunddatadomäner för områdena person, företag, fastighetsinformation och geografisk information har påbörjats. Myndigheterna har även tagit fram en gemensam målbild och en långsiktig plan för det fortsatta arbetet framåt.

Uppdraget genomförs parallellt, och i samverkan med, regeringsuppdraget att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Den struktur för styrning som tagits fram i det uppdraget omfattar också det fortsatta arbetet med ramverket för nationella grunddata och grunddatadomänerna.

Åren 2021 – 2024

Nedan följer något av det som planeras de kommande åren:

Vidareutveckla ramverket för nationella grunddata

De egenskaper, principer, riktlinjer och regler som slagits fast under uppdraget förvaltas vidare i infrastrukturuppdragets kompetensområde för grunddata under ledning av DIGG. Behov av revidering tas upp årligen tillsammans med grunddatadomänansvariga myndigheter.

Vidareutveckla organisation och anslutningsmetodik

Ramverket som etablerats organiseras och bemannas. Bemanningen består dels av en funktion på DIGG samt deltagande från ingående myndigheter i grunddatadomänerna. Den struktur för styrning och de samverkansformer som föreslagits i uppdraget utvärderas och vidareutvecklas löpande. Anslutningsprocess för nya grunddatadomäner förfinas och anpassas utifrån behov under ledning av DIGG och i samarbete med befintliga grunddatadomäner.

Fortsatt etablering av grunddatadomäner

De tre grunddatadomänerna företag, där Bolagsverket är ansvarigt, fastighetsinformation och geografisk information, där Lantmäteriet är ansvarigt, och person där Skatteverket är ansvarigt, fortsätter att etableras i respektive myndighets ordinarie verksamhet. Nya grunddatadomäner identifieras och anslutning av dem påbörjas. Tre till fem nya grunddatadomäner beräknas ansluta under 2022 – 2024.

Analys av framtida behov inom grunddata

För att nå den målbild myndigheterna har satt upp för nationella grunddata ska behoven löpande analyseras för att kunna vidta rätt åtgärder i rätt tid.

Viktiga datum

Arbetet delredovisades i en första rapport till regeringskansliet 28 februari 2020. En andra delredovisning lämnades 29 januari 2021. Uppdraget slutredovisas senast 1 december 2021.

Dokument och länkar