Till innehållet

Etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte

DIGG leder uppdraget att etablera ett enkelt, effektivt och säkert informationsutbyte inom och med den offentliga förvaltningen. Uppdraget genomförs tillsammans med Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Riksarkivet samt Skatteverket.

Behov av systemtransformation

Sverige saknar flera av de förvaltningsgemensamma lösningar för informationsutbyte som finns i jämförbara länder. Bristen på en nationell digital infrastruktur och avsaknaden av styrning och samordning har lett till många olika myndighets- och sektorsspecifika lösningar, som skiljer sig från varandra.

Genom att säkerställa att det finns en infrastruktur som alla myndigheter, kommuner, regioner och privata utförare kan använda sig av förbättras flera av de övergripande förmågor som förvaltningen behöver för att kunna leverera effektiv, säker och innovativ digital service. 

Stora samhällsekonomiska nyttor

De största effekterna framöver förväntas uppstå när system fungerar tillsammans, data kan delas mellan aktörer och lösningar kan återanvändas. Infrastrukturuppdraget bedöms skapa samhällsekonomiska nyttor om 5,1 miljarder kronor under en tioårsperiod (2022–2031) mätt i 2020 års penningvärde. 

Myndigheternas fortsatta arbete

Myndigheterna har inom ramen för uppdraget påbörjat etablering av de beståndsdelar som ska ingå i den digitala infrastrukturen. Tillsammans har man även tagit fram förordningsförslag, förutsättningar för finansiering, genomfört en nyttoanalys samt utvecklat en långsiktig plan för hur arbetet ska fortsätta och intensifieras från 2021 och framåt. Nya förmågor har därmed byggts upp för att uppnå ambitionen om nya förbättrade tjänster och infrastruktur, men också smartare arbetssätt och styrning.

Uppdraget genomförs parallellt, och i samverkan med, regeringsuppdraget att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Den struktur för styrning som tagits fram i uppdraget omfattar också det fortsatta arbetet med ramverket för nationella grunddata och grunddatadomänerna.

Fokus 2021 och framåt

Nedan följer något av det som planeras de kommande åren:

  • Vidareutveckla den långsiktiga planen för infrastrukturens etablering.
  • Analysera, kravställa och utveckla byggblock (förutsättningsskapande tjänster, standarder, ramverk etc. inom infrastrukturen) med fokus på byggblock som hanterar identitet och säkerhet.
  • Stegvis etablera och utveckla styrning av, och samverkan kring, infrastrukturen samt kompetensområden för bland annat arkitektur, juridik och informationssäkerhet.
  • Engagera fler aktörer att aktivt delta i utvecklingen.

Viktiga datum

En första övergripande version av den långsiktiga planen delredovisades till regeringskansliet 28 februari 2020. En andra delredovisning lämnades 29 januari 2021. Uppdraget slutredovisas senast 1 december 2021.

Dokument och länkar