Till innehållet

En gemensam digital ingång till Europa

Regeringen har gett DIGG i uppdrag att med bistånd från Kommerskollegium vara nationell samordnare enl. SDG-förordningen. Alla förordningens krav ska vara uppfyllda senast den 12 december 2023.

EU-förordningen

EU-förordningen (EU) 2018/1724 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster, också kallad SDG-förordningen, ställer stora krav på medlemsstaterna. Förordningen syftar till att gör det enklare för privatpersoner och medborgare att agera över gränserna, till exempel flytta till ett annat land, arbeta i ett annat land än där man bor eller bedriva affärsverksamhet i ett annat land än där företaget är etablerat. Detta ska erbjudas genom en gemensam digital ingång på EU-nivå, som sedan lotsar användarna vidare till relevant information och relevanta digitala tjänster i varje medlemsstat. För Sveriges del innebär det att främst statliga myndigheter, regioner och kommuner kommer att behöva arbeta för att säkerställa att de, och i förlängningen Sverige, lever upp till kraven.

Uppdraget

DIGG är utpekat av regeringen att vara nationell samordnare enligt SDG-förordningen i Sverige. En del i det uppdraget är att ta fram ett förslag på en handlingsplan för hur Sverige på ett kostnadseffektivt sätt ska uppfylla förordningens krav.

Det pågår mycket arbete både på europeisk och på nationell nivå kopplat till SDG-förordningen. EU-kommissionen driver arbetet på EU-nivå och har även till uppgift att fatta beslut om ett flertal genomförandeakter som kommer att fastslå ytterligare detaljer i förordningens krav. I Sverige arbetar behöriga aktörer med att analysera vilka krav de omfattas av samt med att leva upp till dem. DIGG, arbetar med bistånd av Kommerskollegium, med den nationella samordningen tillsammans med de behöriga aktörerna.