Till innehållet

Utvecklad styrning av digitala investeringar i offentlig förvaltning

Regeringen har gett DIGG och Statskontoret i uppdrag att analysera och ta fram förslag på utvecklad styrning av digitala investeringar i offentlig förvaltning. Syftet är att öka regeringens förmåga att effektivisera, styra och följa upp offentlig förvaltnings digitala investeringar.

Uppdraget består av två delar

I den första delen ska Statskontoret i samverkan med DIGG analysera om nuvarande styrning av, och statliga myndigheters arbete med, nyttorealisering och effekthemtagning av digitala investeringar är ändamålsenlig. I den andra delen ska DIGG i samverkan med Statskontoret lämna förslag på hur regeringens styrning och myndigheternas arbete kan vidareutvecklas.

Påvisa nyttor med digitala investeringar

I uppdraget ingår att DIGG ska lämna förslag på hur styrningen av och stödet kring nyttorealisering och beräkningar av förväntade effekter kan bli tydligare.

Viktiga datum

Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 10 december 2020.

Den första delen ska redovisas till Infrastrukturdepartementet i en delrapport i oktober 2020.

Dokument och länkar