Till innehållet

Öppna data, datadriven innovation och AI

Regeringen har gett DIGG i uppdrag att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data samt bedriva öppen och datadriven innovation. Vi ska även främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda artificiell intelligens.

Viktiga datum

  • 14 januari 2020 rapporterade vi underlaget för artificiell intelligens.
  • 31 mars 2020 lämnar vi en delrapport som innehåller en handlingsplan för offentliga öppna data.
  • 31 januari 2021 slutredovisas hela uppdraget.

Referensgrupp inom AI

En referensgrupp inom området artificiell intelligens för offentlig förvaltning har startats.

Referensgruppen ska fungera som en rådgivande och kvalitetsgranskande instans och ge DIGG stöd och råd i diverse frågor och inför beslut. Gruppen ska även kunna etablera nödvändiga kontakter, nätverk, samarbeten och koppla samman liknande initiativ.

När regeringsuppdraget tar slut är tanken att referensgruppen ska fortsätta sitt arbete tillsammans med DIGG. Bland referensgruppens medlemmar finns flera namnkunniga människor med nationell- och internationell kompetens i området.

Dr. Christian Guttmann, VP, Global Head of AI & Data Science, Tieto

Christian Guttmann är verkställande direktör för Nordic Artificial Intelligence Institute (NAII Twitter: @nordicinst) och vice president för AI och Data Science på Tieto. Christian är referensgruppsledare för AI på DIGG. Han har över 25 års erfarenhet av att designa och distribuera 100-tals AI- och datadrivna system. Han har lett höginnovativa team med betydande verksamhets- och branschpåverkan. Hans vetenskapliga karriär inkluderar att vara professor med doktorsexamen i AI och psykologi och han är också seniorforskare vid Karolinska institutet. DKA rankade Christian Guttmann som en TOP 100 global AI-ledare inom artificiell intelligens, maskininlärning och datavetenskap baserat på hans omfattande vetenskapliga och branschrelaterade erfarenheter inom AI. Twitter: @ChrisXtg.

Oj, något gick felDr. Christian Guttman
 

Dr. Fredrik Heintz, Associate Professor of Computer Science

Dr. Fredrik Heintz är docent i datavetenskap vid Linköpings universitet. Han leder Stream Reasoning-gruppen inom avdelningen för artificiell intelligens och integrerade system (AIICS) vid Institutionen för datavetenskap. Hans forskningsfokus är artificiell intelligens, särskilt autonoma system, stream reasoning och skärningspunkten mellan kunskapsrepresentation och maskininlärning. Han är chef för Graduate School for Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), ordförande för the Swedish AI Society (SAIS), forskare i AI Sustainability Center och medlem av Europeiska kommissionens högnivåexpertgrupp på AI. Han är också mycket aktiv i utbildningsverksamhet både på universitetsnivå och i att främja AI, datavetenskap och beräkningstänkande i grund-, gymnasieutbildning och professionell utbildning.
 
Oj, något gick fel
Dr. Fredrik Heintz
 

Peter Sarlin, CEO & Co-Founder, Silo.AI Professor of Practice, Hanken School of Economics

Peter Sarlin är VD och medgrundare av Silo.AI, Nordens största privata AI-labb. Peter är också Professor of Practise vid Hanken School of Economics i maskininlärning och artificiell intelligens, med ett särskilt fokus på tillämpningar inom finansiella, ekonomiska och samhälleliga discipliner. Peter är forskningsassistent vid London School of Economics, Halle Institute for Economic Research, Imperial College London och University of Cape Town och har tidigare arbetat med ECB och IMF med flera.
 
Oj, något gick felPeter Sarlin
 

Kristinn R. Thórisson, Ph.D. Professor, Dept. Comp. Sci., Reykjavik University. Managing Director, Icelandic Institute for Intelligent Machines Reykjavik, Iceland

Dr Kristinn R. Thórisson är professor i datavetenskap vid Reykjavik University (RU) och verkställande direktör för Icelandic Institute for Intelligent Machines (IIIM). Dr. Thórisson har forskat på artificiell intelligens i över 30 år, inom akademin och industri, med fokus på realtidsmaskinintelligens och konstruktivistiskt kumulativt lärande. På MIT introducerade han banbrytande nya idéer inom området virtuella robotar med enhetlig multimodal uppfattning och handlingsstyrning i realtid. Med sitt team vid Center for Analysis & Design of Intelligent Agents vid RU, som han var medgrundare till, har han och hans team utvecklat en ny typ av AI som kan lära sig komplexa uppgifter genom observation och självprogrammering. Dr. Thórisson har konsulterat bland andra, NASA och British Telecom och författat flera vetenskapliga artiklar. Dr. Thórisson har mottagit Kurzweil-utmärkelsen två gånger för sin forskning om artificiell allmän intelligens.
 
Oj, något gick felKristinn R. Thórisson
 

Martin Svensson, Co-director, AI Innovation of Sweden

Martin är Co-Director of Operations på AI Innovation of Sweden, ett nationellt centrum för tillämpad AI-forskning och innovation. Han är en erfaren innovations- och affärsperson med gedigen erfarenhet av internationell affärsverksamhet inom flera sektorer, inklusive fordon, telekom, IT och bioteknik. Martin har tillägnat över 10 år till tillväxtföretag, vanligtvis med fokus på stora företag.
 
Oj, något gick fel
Martin Svensson
 

Stefan Larsson, samhällsvetenskaplig AI-forskare, jurist och docent i teknik och social förändring vid LTH, Lunds universitet

Stefan Larsson är en rättslig och samhällsvetenskaplig teknikforskare som studerar relationen mellan teknik, reglering och samhälle. Som docent i teknik och social förändring vid Lunds universitet fokuserar han frågor om tillit och transparens på digitala, datadrivna marknader och effekter av autonoma och AI-drivna teknologier. Leder bl.a. det femåriga forskningsprojektet AI Transparency and Consumer Trust, finansierat av WASP-HS. Han är både fil.dr. i rättssociologi och tekn.dr. i fysisk planering, utöver att vara jurist. Han är vetenskaplig rådgivare bl.a. för Konsumentverket och AI Sustainability Center, är programchef för det Digitala Samhället på tankesmedjan Fores, och nybliven styrelseledamot i Internetstiftelsen.
 
Oj, något gick felStefan Larsson
 

Jeanette Nilsson, AI Ecosystem Driver, AI Agendan, RISE

Efter examen från Luleå tekniska universitet började Jeanette Nilsson arbeta för Vägverket. Inledningsvis byggde hon broar och planerade infrastrukturinvesteringar i norra Sverige och efter 1995, då Sverige blev medlem av Europeiska unionen, arbetade hon med TEN-T-projekt i nära samarbete med ministeriet i Sverige. Jeanette rekryterades till North Sweden European Office och arbetade i 5 år som lobbyist i Bryssel, mestadels med infrastruktur och regionalpolitiska frågor. Hon återvände till regional nivå och arbetade som näringslivschef i Norrbotten och rekryterades av Tillväxtverket för att inrätta ett kontor för hanteringen av strukturfonderna i norra Sverige.
 
Från februari har hon en ny tjänst som AI Ecosystem Driver på RISE (Research Institute of Sweden). Med en bakgrund som civilingenjör inom samhällsbyggnad och erfarenhet av att jobba med att utveckla företag och omgivande ekosystem både nationellt och regionalt, använder hon idag sina nätverk och erfarenheter för att samordna olika ekosystem i syfte att fler företag och samhället i stort ska se möjligheterna med AI och samverka inom området. Jeanette är projektledare för AI Agenda för Sverige.
 
Oj, något gick felJeanette Nilsson
 

Göran Lindsjö, Senior AI Advisor

Göran Lindsjö, Governo AB, är senior rådgivare inom strategiska AI-frågor för ledningar i offentliga och privata organisationer i USA och Europa. Han är en frekvent anlitad talare vid konferenser i flera länder. Göran har ett omfattande nätverk inom AI vid ledande företag, universitet, statsförvaltningar och EU. Han har på uppdrag av regeringen bl a analyserat effekterna av AI för samhället. Han är en av Founding Fellows av AI Innovation of Sweden. Tidigare var Göran kansliråd på Regeringskansliet i tio år där han bl a ansvarade för digital transformation av myndigheter. Innan hans offentliga uppdrag grundade han och ledde flera företag specialiserade på AI. Göran är stationerad i USA.
 
Oj, något gick felGöran Lindsjö
 

Cecilia Magnusson Sjöberg, jur. dr och professor i rättsinformatik vid Stockholms universitet

Cecilia Magnusson Sjöberg disputerade 1992 med avhandlingen ”Rättsautomation: särskilt om statsförvaltningens datorisering.” Digital ärendehandläggning och automatiserat beslutsfattande hör fortfarande till hennes intresseområden. Cecilias medverkan i nationella och internationella forskningsprojekt rör också skyddet av den personliga integriteten, inte minst när AI-orienterade metoder används. Hon engageras löpande i de så kallade ”Ethical and Legal Advisory Boards” som vanligen knyts till EU-projekt. Cecilia har också varit engagerad i flera olika statliga utredningar som expert och även som ansvarig för bland annat Forskningsdatautredningen och Digitaliseringsrättsutredningen. Hon är ämnesföreståndare för rättsinformatiken vid Juristprogrammet i Stockholm och undervisar såväl studenter som praktiker. Cecilia har exempelvis under flera år varit kursansvarig för ”IT Law for IT Professionals” vid King´s College, London.
 
Oj, något gick fel
Cecilia Magnusson Sjöberg
 

Gertrud Ingestad, generaldirektör, Europeiska Kommissionens generaldirektorat DIGIT

Gertrud Ingestad är generaldirektör för Europeiska Kommissionens generaldirektorat DIGIT. Hennes roll är att driva Kommissionens digitalisering och interna IT samt att samarbeta med och stödja nationella myndigheter i EU-länderna i deras digitaliseringsarbete.
 
Oj, något gick fel
Gertrud Ingestad
 

Ingrid af Sandeberg, senior projektledare, Arthur D. Little, styrelseledamot i Stockholm AI

Ingrid af Sandeberg jobbar som senior projektledare på Arthur D. Little i Norden samt sitter i styrelsen för Stockholm AI. Arthur D. Little är världens äldsta managementkonsultbyrå som jobbat i gränssnittet mellan strategi, teknologi och innovation i över 130 år. I sin konsultroll stöttar Ingrid offentliga och privata organisationer bl.a. i att ta tillvara på de möjligheter och hantera de utmaningar som AI innebär för deras verksamhet. Stockholm AI är Sveriges största community för data scientists, med närmare 3 000 medlemmar, och arbetar för kunskapsdelning och nätverkande inom det tekniska AI-communityt. Ingrid är styrelseledamot och ansvarar för partnerskap. Ingrid var tidigare COO på ett mjukvarubolag som utvecklar självkörande bilar och industrirobotar. Ingrid är vidare mycket engagerad i utbildning och kunskapsdelning kring AI: Förutom sin aktivitet inom Stockholm AI är Ingrid en uppskattad talare på temat. Ingrid är även medorganisatör till en kurs på Handelshögskolan i Stockholm och producerar matematiklektioner i Youtube-format i samarbete med OnlineAkademin och Matteboken.se.
 
Oj, något gick felIngrid af Sandeberg
 

Louise Callenberg, sektionschef digital samverkan och förnyelse SKR (Sveriges kommuner och regioner)

Louise Callenberg är sektionschef på SKRs avdelning för digitalisering med ansvar för digital förnyelse och samverkan för kommuner och regioner. Hon leder experter, strateger och programansvariga inom välfärdens alla verksamhetsområden tvärsektionellt. Hennes fokus är de generiska områdena kring regulatoriska frågor, juridik som möjliggör digital utveckling, förändringsledning, kompetens, mätning och analys, strategi för utveckling i en digital tid och överenskommelser med regeringskansli, myndigheter och andra aktörer. Hon är styrgruppsledamot i AI innovation of Sweden, medlem i tankesmedjan Think AI Sweden och deltar i en rad strategiska initiativ för att möjliggöra ökad användning av öppna data och AI-komponenter inom offentlig sektor. Louise har en bakgrund som chef på Stockholm stads stadsledningskontor för verksamhetsutveckling, generalsekreterare och kanslichef i nationella organisationer inom civilsektorn. Hon är teol. kand. och har lång egen erfarenhet av ledarskap i politiska organisationer.
 
Oj, något gick felLouise Callenberg
 
Saknas på bild: Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, IT&Telekom-företagen.
 
Från DIGG deltar Hans Söderlund, projektledare och analytiker samt Patrick Eckemo, senior rådgivare.
 
Vill du komma i kontakt med referensgruppen, kontakta Patrick Eckemo, patrick.eckemo@digg.se