Till innehållet

Öppna data, datadriven innovation och AI

Regeringen har gett DIGG i uppdrag att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data samt bedriva öppen och datadriven innovation. Vi ska även främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda artificiell intelligens.

Viktiga datum

  • 14 januari 2020 rapporterade vi underlaget för artificiell intelligens.
  • 31 mars 2020 lämnar vi en delrapport som innehåller en handlingsplan för offentliga öppna data.
  • 31 januari 2021 slutredovisas hela uppdraget.

Referensgrupp inom AI

En referensgrupp inom området artificiell intelligens för offentlig förvaltning har startats.

Referensgruppen ska fungera som en rådgivande och kvalitetsgranskande instans och ge DIGG stöd och råd i diverse frågor och inför beslut. Gruppen ska även kunna etablera nödvändiga kontakter, nätverk, samarbeten och koppla samman liknande initiativ.

När regeringsuppdraget tar slut är tanken att referensgruppen ska fortsätta sitt arbete tillsammans med DIGG. Bland referensgruppens medlemmar finns flera namnkunniga människor med nationell- och internationell kompetens i området.