Till innehållet

Nationell samordnare enligt förordningen om en gemensam ingång – SDG

Regeringen har gett uppdrag till DIGG att fortsatt vara nationell samordnare i enlighet med artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012.

DIGG ska vara nationell kontaktpunkt mot de andra medlemsstaterna och mot Europeiska kommissionen i frågor som rör förordningen. DIGG ska vidare främja en enhetlig tillämpning och kontroll av kvaliteten av informationen, förfarandena och hjälp- eller problemlösningstjänsterna.

DIGG ska också informera om förordningen och dess implikationer samt delta i arbetet i Europeiska kommissionens samordningsgrupp.

Viktiga datum

Rapportering av uppdraget sker i DIGG:s årsredovisning för 2021.

Dokument och länkar