Till innehållet

Kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av Covid-19

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att i samverkan med DIGG kartlägga och analysera erfarenheter kopplade till den digitala omställning som ägt rum med anledning av utbrottet av Covid-19. Utifrån analysen ska det lämnas förslag på åtgärder på kort och lång sikt.

Uppdraget syftar till att ta tillvara på erfarenheter och lärdomar från den digitala omställningen som skett inom olika sektorer till följd av coronapandemin, analysera och lyfta behov samt ge regeringen stöd för att kunna verka för att undanröja hinder och genomföra ytterligare åtgärder för att underlätta att leva och verka digitalt.

Viktiga datum

En delredovisning av uppdraget ska ske senast den 30 september 2020 och ska slutredovisas senast den 31 december 2020 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

Dokument och länkar

Regeringens pressmeddelande (regeringen.se)