Till innehållet

Förvaltningsgemensam digital infrastruktur

Regeringen har gett i uppdrag till DIGG att redogöra för gjorda prioriteringar, vidtagna åtgärder samt uppnådda resultat i arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte och nationellt ramverk för grunddata.

Av redovisningen ska det framgå hur medlen på anslag 2.7 Digital förvaltning, anslagspost 1, har fördelats mellan deltagande aktörer.

Viktiga datum

Uppdraget ska redovisas i DIGG:s årsredovisning för 2021. Därutöver ska DIGG löpande hålla Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) informerat om fördelning av medel.

Dokument och länkar