Organisation

Ledningsgrupp DIGG

Från vänster: Anna Eriksson, gd, Johan Nordén, digitala tjänster, Patrick Eckemo, utveckling och främjande, Sara Johansson, samverkan och kommunikation, Daniel Antonsson, digital arkitektur, Mats Åkerlund, medarbetare och kultur, Chanett Edlund, lednings- och verksamhetsstöd, Lena Stenmark, gd-assistent, Magdalena Norlin Schönfeldt, analys och omvärld

Myndigheten består av flera enheter: 

Samverkan och kommunikation

Vi ansvarar för att på en övergripande nivå skapa fungerande former för samverkan med den offentliga sektorns aktörer, till exempel genom samverkansavtal och handlingsplaner. Vi ansvarar också för myndighetens kommunikation i olika kanaler och för myndighetens grafiska profil och hemsida. Vi samordnar myndighetens seminarie- och utbildningsverksamhet och deltagande i externa sammanhang.

Sara Johansson

sara.johansson@digg.se

Lednings- och verksamhetsstöd

Ger stöd till ledningen i strategi- och verksamhetsplanering. Enheten ansvarar för myndighetens stödprocesser vad gäller ekonomi, IT, upphandling och myndighetsutövning, liksom för organisationens uppbyggnad och arbetsprocesser. Enheten har också ansvar för myndighetens kontakter med Regeringskansliet och internationell samordning.

Chanett Edlund

chanett.edlund@digg.se

Utveckling och främjande

Ansvarar för aktiviteter och projekt för att öka takten i den offentliga sektorns digitalisering. Den bistår expertgruppen för digitala investeringar i dess arbete, och driver samverkan med andra aktörer inom öppna data, digital kompetens och användardriven verksamhetsutveckling.

Patrick Eckemo

patrick.eckemo@digg.se

Medarbetare och kultur

Ger stöd till verksamheten kring DIGG:s främsta resurs, de enskilda medarbetarna. Enheten ansvarar för utformning och utveckling av myndighetens kultur och arbetssätt, liksom för en god arbetsmiljö. Enheten stöttar cheferna i arbetsmiljöfrågor, strategisk kompetensförsörjning och personalfrågor i stort. Enheten arbetar aktivt med utveckling av medarbetar- och chefskap inom myndigheten.

Mats Åkerlund

mats.akerlund@digg.se

Digital arkitektur

Ansvarar för strategi för en förvaltningsgemensam digital arkitektur, och har ett samordningsansvar för regeringsuppdrag som givits på området. Enheten utvecklar, förvaltar och främjar användningen av nationell normering, inklusive standarder, på området, så att olika system i högre utsträckning ska kunna kommunicera med varandra. Myndighetens arbete med informationssäkerhet ligger inom enhetens ansvarsområde.

Daniel Antonsson

daniel.antonsson@digg.se

Analys och omvärld

Stöttar regeringen med underlag och analyser, och rekommendationer vad gäller utvecklingen av politiken för digitalisering. Det sker utifrån identifierade områden som är gemensamma för hela den offentliga sektorn där digitalisering kan ge ett mervärde eller innebär utmaningar. Enheten håller samman och leder myndighetens arbete med omvärldsbevakning och analys.

Magdalena Norlin Schönfeldt

magdalena.norlin-schonfeldt@digg.se

Digitala tjänster

Ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av digitala tjänster som är gemensamma för hela den offentliga sektorn.  Våra uppgifter handlar exempelvis om avtal och teknik kring e-legitimering och e-underskrift, kvalitetsmärket Svensk e-legitimation och Mina meddelanden. Vi arbetar också med e-handelsfrågor, lagkravet på e-faktura, e-delivery och PEPPOL. Enheten har ett samordningsansvar för uppdragen i regleringsbreven på området. Den främjar användningen av nationella standarder på området.

Johan Nordén

johan.norden@digg.se